Hyppää sisältöön

Ammatillinen koulutus ABC

Mitä on ammatillinen koulutus?

Ammatillinen koulutus on koulutusta, jonka tavoitteena on tuottaa ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista sekä ammatillista kasvua. Se voidaan jakaa tutkintokoulutukseen ja tutkintoon johtamattomaan koulutukseen. Tutkintokoulutus tarkoittaa ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarkoitettua ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai sen osan tai osien suorittaminen.

Tutkintokoulutusta voivat olla:

 • ammatillinen perustutkintokoulutus
 • ammattitutkintokoulutus
 • erikoisammattitutkintokoulutus

Ammatillista koulutusta on myös tutkintoon johtamaton koulutus, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen. Tutkintoon johtamatonta koulutusta ovat:

 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
 • muu ammatillinen koulutus
 • ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus
 • ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Opetussuunnitelma = OPS

Ammatillisessa koulutuksessa opintojen sisältö ja rakenne muodostuu Opetushallituksen hyväksymien tutkintojen perusteiden ja niiden perusteella laadittujen oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien (OPS)

Opinnot ja osaamispiste = osp

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavien ammatillisten tutkintojen, valmentavien koulutusten ja niiden tutkinnon osien mitoituksen peruste on osaamispiste (osp). Opiskelijan osaamisen (ja opintojen) laajuutta kuvataan osaamispisteillä. Koko perustutkinnon laajuudeksi on määritelty 180 osaamispistettä. Osaamispiste korostaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta.

Ammatillinen perustutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista opinnoista:

 • ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
 • yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • (pakolliset 26 osp ja valinnaiset 9 osp)

Tutkinnon osat ja osaamisen osoittaminen näytöissä

Tutkintotodistuksessa opinnot on arvioitu tutkinnon osittain. Ammatillinen tutkinnon osa on työelämän tehtäväkokonaisuus, johon kuuluu oppilaitoksessa suoritettavia opintoja ja harjoituksia simuloiduissa tai aidoissa työympäristöissä. Opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtäviä yhteydessä ilman työsuhdetta (koulutussopimukseen perustuva koulutus) tai (koulutusta voidaan järjestää työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä) työsuhteessa (oppisopimuskoulutus).

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtilanteissa tai työprosesseissa työpaikalla (tai perustellusta syystä muissa osaamisen osoittamisen tilanteissa), kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn osaamisen ja ammattitaidon. Opiskelija tekee ammattitaitovaatimusten
mukaisia työtehtäviä työpaikalla tai työkohteissa niin paljon, että hänen osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Käytännön työtehtävissä annetun näytön arvioinnissa ovat mukana ohjaava opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija itse. Näyttö on työelämän kanssa yhteistyössä suunniteltu, mahdollisuuksien mukaan toteutettu ja arvioitu työtilanne. Koska näyttö annetaan jokaisesta ammatillisesta tutkinnon osasta,
näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ovat opiskelijan osaamisen arvioinnin ydin.

Yhdestä tutkinnon osasta voi olla yksi tai useampi näyttötilaisuus, jossa osaamista osoitetaan, ja toisaalta yhdessä näytössä voidaan osoittaa myös useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista. Lisäksi tutkinnon perusteissa voidaan edellyttää kirjallisten dokumenttien tuottamista (työ-, projekti-, hoitosuunnitelmat yms.) ja/tai erillispätevyyksien suorittamista (tulityökortti, EA1-kortti, hygieniapassi yms.).

Opintojen henkilökohtaistaminen ja HOKS: henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen henkilökohtaistaminen tarkoittaa toimintaa, jossa pyritään saamaan selville opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), suunnitellaan uuden osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet. Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset tiedot koskien:

 • Osaamisen tunnistamista: Millaista aikaisempaa osaamista opiskelijalla on?
 • Osaamisen tunnustamista: Miten aikaisempi osaaminen otetaan huomioon uudessa koulutuksessa?
 • Osaamisen hankkimista: Miten opiskelija hankkii vaaditun osaamisen?
 • Osaamisen kehittymistä: Kuinka opiskelija ammattitaito ja osaaminen edistyvät?
 • Osaamisen osoittamista: Millä tavalla opiskelija osoittaa ammattitaidon tai osaamisensa?
 • Ohjaus ja tukitoimia: Millaista ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee tarvittavan osaamisen hankkimisessa?

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.