Ammattitutkintostipendiä koskevat lakimuutokset voimaan 1.1.2018

Eduskunta on 10.10.2017 täysistunnossa hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 78/2017 vp) ammattitutkintostipendin muutoksista. Muutokset koskevat ammattitutkintostipendin perusteena olevia ammatillisia tutkintoja, stipendin suuruutta ja hakijan ikää.

Nykyisin ammattitutkintostipendi myönnetään vain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen näyttötutkinnon suorittaneille. Ammatillisen koulutuksen reformin johdosta ammatilliset näyttötutkinnot poistuvat. Ammattitutkintostipendin lakimuutoksen myötä stipendin voi saada 1.1.2018 tai jälkeen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan suoritettavan ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella. Stipendin suuruus on tällöin kaikilla stipendin saajilla 400 euroa ja hakijan tulee olla tutkinnon suorittamishetkellä alle 68-vuotias. Stipendin muut myöntämisen edellytykset, vähintään viiden vuoden työssäolo ja Suomessa asuminen, säilyvät ennallaan. Ammattitutkintostipendi on kertakorvauksena maksettava etuus.

Ennen lain voimaan tuloa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaan suoritettu tutkinto oikeuttaa ammattitutkintostipendiin, vaikka tutkintotodistus annettaisiin vuonna 2018.  Eli opiskelijat, jotka suorittavat vanhojen perusteiden mukaisen tutkintonsa loppuun vuoden 2017 aikana ja saavat tutkintotodistuksen vasta vuonna 2018, sovelletaan tutkinnon suorittamisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Lisätietoa ww.koulutusrahasto.fi