Opiskelijan palkka ja työnantajan edut

Opiskelijan palkka

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työ- tai virkasuhteessa työnantajaan. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkkatietoja voi kysyä alan työmarkkinajärjestöistä.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta.

Opiskelijan opintososiaaliset edut

Mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tai opiskelija ei saa korvausta ansionmenetyksestä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta, maksaa oppisopimustoimisto opiskelijalle hakemuksesta opintososiaalisia etuuksia. Päiväraha on 15 € / päivä. Lisäksi maksetaan perheavustusta 17 € / päivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Opiskelijalla on oikeus saada korvausta majoittumiskustannuksista 8 € /päivä, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä.

Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa. Erityisestä syystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimustyöpaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.

Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaaliset etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Työnantajan koulutuskorvaus

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta. Koulutuskorvauksesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevassa sopimuksessa.

Yrittäjälle omassa yrityksessä järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa ei makseta koulutuskorvausta. Koulutuskorvausta voidaan kuitenkin maksaa toiselle työnantajalle tai muulle henkilölle oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Palkkatuki

Työnantaja voi hakea TE-toimistosta palkkatukea oppisopimustyösuhteeseen, jos opiskelijaksi hakija on työtön työnhakija ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista. Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää TE-toimisto, jossa opiskelija on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt tuen myöntämisestä päätöksen. Oppisopimus tehdään vasta palkkatukipäätöksen saamisen jälkeen. Lisätietoja www.te-palvelut.fi

Kuntalisä

Yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea kuntalisää, kun he työllistävät työttömän henkilön oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkintoihin. Kuntalisä haetaan oman kunnan/kaupungin ohjeistuksen mukaan.

Vakuutusyhtiön ja Kelan kuntoutustukimahdollisuudet

Lisätietoja asiasta: www.kela.fi sekä vakuutusyhtiöiden sivuilta.