Usein kysytyt kysymykset

Mitä oppisopimuskoulutus on?

Oppisopimuskoulutus perustuu pääosin työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista oppimistavoitteista saavutetaan työpaikalla, käytännön työtehtävien yhteydessä. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen voi kuulua oppimista muissa koulutuksen järjestäjän osoittamissa oppimisympäristöissä (tietopuolisia opintoja).

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta tutkintoon ammatillista täydennyskoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella. Lisätietoja tutkinnoista saa oppisopimustoimistosta.

Minkä ikäiset voivat opiskella oppisopimuksella?

Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias täyttänyt peruskoulun (tai vastaavat tiedot) suorittanut. Yläikärajaa ei ole.

Mikä on oppisopimusopiskelijan työaika?

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava koulutuksen tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä vähintään keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää?

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin

  • perustutkinnoissa 2 – 3 v
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ – 2 v
  • tutkinnon osa/osat tai muu ammatillinen täydennyskoulutus 1 – 12 kk.

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa.

 

OPPISOPIMUSTYÖPAIKAN HAKEMINEN

Mistä saan oppisopimustyöpaikan?

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Oppisopimustoimisto ei välitä oppisopimustyöpaikkoja, mutta antaa ohjausta ja neuvontaa työnhakuun liittyen. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään työskennellen.

Miten haen oppisopimustyöpaikkaa?

Oppisopimuspaikkaa haetaan kuten tavallista työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja voi löytyä esim. TE-toimiston nettisivuilta: te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan kannattaa selvittää myös mahdollisuutta työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimistosta). Työkokeilu voi päätyttyään johtaa oppisopimukseen työnantajan kanssa. Oppisopimustyöpaikan voit saada myös tutun työnantajan kautta esim. perheyritys tai kesätyöpaikka.

Oppisopimuskoulutuksen voit suorittaa myös nykyisessä työpaikassasi tai omassa yrityksessäsi, jos toimit yrittäjänä.

Pitääkö olla työtön päästäkseen oppisopimuskoulutukseen?

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen ei edellytä työttömyyttä. Jos olet työtön työnhakija ja työnantaja haluaa hakea palkkatukea TE-toimistosta oppisopimuskoulutuksesi ajalle, työsuhdetta ei saa aloittaa ennen palkkatukipäätöstä eli työttömyys on palkkatuen edellytys. TE-toimistossa päätetään palkkatuen myöntämisestä.

Millainen oppisopimustyöpaikan pitäisi olla?

Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä koulutuksessa vaadittavia ammatillisia tietoja ja taitoja. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Myös yrittäjä voi kouluttautua omassa yrityksessään toimien. Oppisopimustoimiston koulutustarkastaja arvioi työpaikan soveltuvuuden.

Mihin otan yhteyttä, jos saan oppisopimustyöpaikan?

Ota yhteyttä tai pyydä työnantajaasi ottamaan yhteyttä oppisopimustoimiston koulutustarkastajaan.

Minkä oppisopimustoimiston kanssa minun pitäisi asioida?

Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimiston kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on. Voit hakea työpaikan sijaintikunnan perusteella lähintä oppisopimustoimistoa: oppisopimus.fi

 

TALOUDELLINEN TUKI

Maksetaanko oppisopimusaikana palkkaa?

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan (tietopuoliset opinnot) opintojen päivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, voi opiskelija hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja, kts. jäljempänä.

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta?

Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voi kysyä kyseisen ammattialan liitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät täältä.

Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, miten toimitaan?

Opiskelijalla on oikeus hakea tietopuolisten opintojen päiviltä opintososiaalisina etuuksina päivärahaa 15 € / pv ja lisäksi perheavustusta 17 € / pv, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Maksetaanko opiskelijalle matka- ja majoituskorvauksia?

Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km suuntaansa, voi opiskelija hakea matkakorvauksia. Matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa. Jos oppilaitos on kauempana ja koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.

Mitä korvauksia työnantaja saa oppisopimuksesta?

Oppisopimustoimisto voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta. Koulutuksenjärjestäjä sopii koulutuskorvauksesta työnantajan kanssa.

Voiko työnantaja hakea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen palkkatukea TE-toimistolta?

Työnantaja voi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta, mikäli palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

 

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Kuuluvatko oppisopimusopiskelijalle vuosilomat?

Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisten opintojen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Voiko oppisopimusopiskelija työskennellä yksin?

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin. Lisäksi eri aloilla voi olla, missä vaiheessa ja millaisissa tehtävissä oppisopimusopiskelija voi työskennellä itsenäisesti.

Voiko oppisopimuksen purkaa?

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai työnantaja tai opiskelija yksipuolisesti tietyin työsopimuslaissa määritellyin perustein.

Voiko oppisopimustyöpaikkaa vaihtaa?

Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa. Huom. määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen, vaan mahdollisesta purkamisesta tulee sopia yhteisesti työnantajan kanssa.

Onko työnantajalla / opiskelijalla velvollisuus jatkaa työsuhdetta oppisopimuksen päätyttyä?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Usein uudessa työsuhteessa aloittanut työllistyy samaan työpaikkaan oppisopimuskoulutuksen päätyttyä.

 

MUISSA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ TAPAHTUVA OPPIMINEN (TIETOPUOLISET OPINNOT)

Huomioidaanko oppisopimuskoulutuksessa aiemmat opinnot ja työkokemus?

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä voi vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

 

Paljonko koulutus maksaa?

Oppisopimustoimisto hankkii ja maksaa opiskelijan muissa kouluutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvat opinnot ja näytöt. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Missä koulutuksen järjestäjän oppimimisympäristöissä tapahtuvat opinnot järjestetään?

Oppisopimustoimisto hankkii tietopuoliset opinnot parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta.

Kuinka usein on opiskelua oppilaitoksessa?

Opintojen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähiopintopäiviä oppilaitoksessa voi olla esimerkiksi:

  • perustutkinnoissa 3 – 5 pv / kk
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 2 – 3 pv / kk

Oppisopimusopiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan (tutkintotavoitteisessa koulutuksessa) ennen oppisopimuksen solmimista, ja samalla sovitaan lähipäivien määrä. 

Onko kesäkuukausina opiskelua oppilaitoksessa?

Yleensä kesäaikana opetusta oppilaitoksessa on vähemmän tai ei lainkaan.

 

MUITA KYSYMYKSIÄ

Saanko opiskelijakortin tai KELAn opintoetuuksia?

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin eikä KELAn opintoetuuksiin.

Voiko oppisopimuksella opiskella useampia kertoja?

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Voiko oppisopimuksen aikana opiskella muualla?

Samanaikaisesti oppisopimuksen kanssa ei voi opiskella ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja oppisopimustoimisto. Yrittäjä voi halutessaan etsiä itselleen opintojen ajaksi mentorin, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden?

Kyllä. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.