Päätöksen teko

Kainuun ammattiopisto (KAO) muodostaa ammatillisen koulutuksen tulosalueen Kajaanin Kaupungin koulutusliikelaitoksessa. Kainuun ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille.

Kainuun ammattiopistoa johtaa ammatillisen koulutuksen rehtori. Kainuun ammattiopiston sisällä toimii viisi tulosyksikköä, joita johtaa koulutusjohtaja. Poikkeuksensa ammatillinen aikuiskoulutus, jota johtaa rehtori. Koulutusjohtajien alaisuudessa toimii koulutuspäälliköitä, jotka vastaavat vastuualueensa operatiivisesta toiminnasta.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen omistaja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Kajaanin kaupunki

Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuuston valitsevat Kajaanin kaupungin asukkaat neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuuston nimeämä kaupunginhallitus johtaa Kajaanin kaupungin yleistä hallintoa, valmistelua ja täytäntöönpanoa. Kajaanin kaupunginhallitus päättää koulutusliikelaitoksen johtokunnan asettamisesta. Johtokunta toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Koulutusliikelaitoksen johtokunta
Koulutusliikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo koulutusliikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa koulutusliikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo koulutusliikelaitoksen etua.

Vaalikauden 2017-2019 johtokunnan jäsenet
(Kajaanin kaupunginhallituksen päätös 15.8.2017)

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenet

Pauli Pyykkönen, puheenjohtaja (Kajaani), varajäsen Tommi Anttalainen (Kajaani)
Erkki Hämäläinen, varapuheenjohtaja (Kuusamo), varajäsen Tomi Meriläinen (Kuusamo)
Susanna Määttä (Kajaani), varajäsen Kaisa Hujanen (Kuusamo)
Risto Haverinen (Kajaani), varajäsen Kari Saukkonen (Kajaani)
Ella Kiljunen (Kajaani), varajäsen Tiina Saukkonen (Kajaani)
Esa Niiranen (Kajaani), varajäsen Karl Kunnas (Kajaani)
Olga Alanne, (Kajaani), Eila Aavakare (Kajaani)
Mervi Tornberg-Karjalainen (Kuusamo), varajäsen Pauli Miettinen (Kuusamo)
Pekka Heikkinen (Kuhmo), varajäsen Tuovi Kemppainen (Suomussalmi)
Kahl Helena, henkilöstön edustaja, varajäsen Piipponen Eira
Helena Ohtonen, Kh:n edustaja

Toimipaikkojen ohjausryhmät
Kuusamon, Kuhmon ja Suomussalmen toimipaikoissa on koulutusta ohjaava ja edistävä ohjausryhmä näiden kuntien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kajaanin kaupungin ja kuntien yhteistoiminta-alueiden muodostumisen perusteena olevassa yhteis-työsopimuksessa (3 §) on sovittu, että kuntien toimipaikoissa on koulutusta ohjaava ja edistävä kahdeksan jäseninen ohjausryhmä. Koulutuspalvelujen tuottaminen pohjautuu näiden toimipaikkojen ohjausryhmien vuosittain laatimiin strategisiin ja operatiivisiin toimintasuunnitelmiin.

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Koulutusliikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtaja edustaa ja toimii koulutuksen järjestäjän vastuuhenkilönä suhteessa eri sidosryhmiin. Johtaja vastaa liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja tuloksekkaasta toiminnasta..

Kainuun ammattiopiston monijäseninen toimielin
Monijäseninen toimielin koostuu koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustamista henkilöistä. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.

Toimielimen tehtävänä on mm:
– opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta
– määräaikaisesta erottamisesta (yli 3 kk)
– asuntolasta erottamisesta (yli 3 kk)
– opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Kainuun ammattiopiston rehtori
Rehtori johtaa ja kehittää Kainuun ammattiopiston toimintaa, vastaa ammatillisen koulutuksen tulosalueelle vastuutetun koulutustehtävän sekä johtokunnan asettamien tulostavoitteiden toteuttamisesta.