Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä palkittiin hyvästä opiskelijaohjauksesta

Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, Kai­nuun am­mat­tio­pis­to ja Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä te­ke­vät kiin­teää yh­teis- ja ke­hit­tä­mis­työ­tä mm. opis­ke­li­joi­den har­joit­te­lui­hin ja työ­pai­kal­la ta­pah­tu­vaan op­pi­mi­seen liit­tyen. Yh­teis­työs­sä on ha­lut­tu kiin­nit­tää huo­mio­ta laa­duk­kaa­seen opis­ke­li­jaoh­jauk­seen ja pal­ki­ta Kai­nuun so­ten opis­ke­li­jaoh­jaus­ta to­teut­ta­via yk­si­köi­tä.

Vuo­li­joen ko­ti­hoi­to, Hoi­to­ko­ti Hon­ka­lin­na (Kuh­mo) ja Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan te­ho ja te­ho­val­von­ta pal­kit­tiin hy­väs­tä ja toi­mi­vas­ta opis­ke­li­jaoh­jauk­ses­ta vuonna 2019.  Pal­kit­ta­vat yk­si­köt ovat eri­ko­koi­sia, mut­ta kai­kil­le niil­le yh­tei­se­nä ni­mit­tä­jä­nä on opis­ke­li­joi­den hy­vä vas­taa­not­to, pe­reh­dy­tys ja oh­jaus. Kai­kis­sa pal­kit­ta­vis­sa yk­si­köis­sä hen­ki­lös­tö on kiin­nos­tu­nut myös opis­ke­li­jaoh­jauk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä Tar­vit­taes­sa yk­si­köt ovat val­mii­ta jous­ta­maan opis­ke­li­ja­mää­ris­sä ja oh­jaa­vat mie­lel­lään eri am­mat­ti­ryh­mien opis­ke­li­joi­ta. Yk­si­köis­sä opis­ke­li­jat näh­dään tu­le­vai­suu­den työ­to­ve­rei­na ja oh­jaus­teh­tä­väs­sä he ko­ke­vat toi­mi­van­sa am­ma­til­li­se­na roo­li­mal­li­na opis­ke­li­jal­le. Mo­ni työ­paik­kaoh­jaa­ja on yl­lä­pi­tä­nyt ja ke­hit­tä­nyt oh­jau­so­saa­mis­taan osal­lis­tu­mal­la oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­siin. Opis­ke­li­joi­den mu­kaan yksiköissä on avoin ja tur­val­li­nen il­ma­pii­ri op­pi­mi­sel­le. 

Ky­sei­set pal­kit­se­mi­set ovat ta­pah­tu­neet en­nen ko­ro­na-epi­de­miaan liit­ty­viä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

Alkuperäinen uutinen luettavissa Kainuun soten verkkosivuilla.