Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jolla on aikaisempi soveltuva perustutkinto ja työkokemusta alalta vähintään yhden vuoden verran.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää toimintaansa kehitysvamma-alalla. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset perherakenteet, tukea perheitä vanhemmuudessa sekä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Hän osaa ottaa työssään huomioon taiteen ja kulttuurin merkityksen ja käyttää asiakaslähtöisesti sosiokulttuurisia työmenetelmiä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Mahdollisuus suorittaa koko Kehitysvamma-alan ammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa Kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1342485/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Heli Ylitalo, p. 044 797 4625, heli.ylitalo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitoksemme pyytää rikostaustaotteen ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu epäily. Epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 euroa/koko tutkinto. Oppisopimusopiskelijoilla opiskelumaksua ei peritä.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä