Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottaja
  • Ammattinimike: metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottajan koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, metsänomistajille tai metsäalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta metsäalalta.

Metsäalan perustutkinnon koulutuksessa valtaosan teoriaopinnoista voi suorittaa verkossa ja työssäoppimisen missä päin Suomea tahansa.

Terveydelliset vaatimukset

Alalle on terveydellisiä vaatimuksia. Terveydelliset vaatimukset http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Metsäalan perustutkinnon opinnot valmentavat sekä omien metsien hoitoon että metsätöihin palkansaajana tai yrittäjänä. Koulutus mahdollistaa esimerkiksi omien metsien ammattitaitoisen ja tehokkaan hallinnan ja hoidon. Voit saada metsäalan perustaidot ja -tiedot sekä kunnostaa samalla metsiäsi alan ammattilaisten ohjauksessa. Metsäalan perustutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin esim. metsäkoneenkuljettajaksi tai metsätalousinsinööriksi ammattikorkeakoulussa.

Metsäalan perustutkinnon ammatilliset opinnot, aihealueita:
• Tietotekniikan hyödyntäminen
• Metsän hoito ja hyödyntäminen
• Raivaussahan ja moottorisahan käyttö
• Istutus ja taimikonhoito
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Metsätöiden hinnoittelu
• Työturvallisuus
• Metsäverotus
• Metsäsuunnitelma
• Puukauppa ja puunkorjuu
• Metsäluonnonhoito

Valinnaiset opinnot:

• Energiapuun jalostus
• Energiapuun korjuu ja varastointi
• Metsien monikäyttö, esim. hirsirakenteet
• Metsätraktorin käyttö
• Yrityksessä toimiminen
• Metsätiedon keruu
• Metsän taudit ja tuhoeläimet

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)

+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta ammatillisia aineita 145 osp. Tutkintoon kuuluvat yhteiset opinnot, 35 osp. , on kaikkien nykyisin suoritettava, ellei ole aiemmassa peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa ja tutkinnossa niitä vielä suorittanut. Opinnot sisältävät esim. vuorovaikutustaitoja eri kielillä, matemaattisia ja fysiikan taitoja sekä tietoteknisiä taitoja. Osa yhteisistä opinnoista voidaan suorittaa verkkokurssina.

Metsuri – metsäpalvelujen tuottajan koulutuksessa lähiopetusta on 70 päivää, joista iso osa on verkko-opiskelua, henkilökohtaistamisesta riippuen koululla n. 20-30 pv. Lähiopetuksen aikana tehdään myös käytännön työharjoituksia Seppälässä sekä opintomatkoja lähiyrityksiin ja erilaisiin metsätapahtumiin. Lisäksi koulutukseen sisältyy etäopiskelua 70 päivää ja työssäoppimista 50 päivää omalla tilalla tai työelämässä.

Teoriaopetuksesta valtaosan voit seurata kätevästi kotitietokoneelta internetin kautta. Opetusnauhoitteet voit katsoa myös myöhemmin sinulle sopivana aikana. Opetusmateriaali ja etätehtävät ovat Moodle-oppimisympäristössä, jonne etätehtävät myös palautetaan.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelu kestää noin 1,5 – 2 vuotta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei ole vielä osaamista.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä aihealueeseen liittyvällä työmaalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930621/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta: Jani Savolainen, p. 040 610 2704, jani.savolainen@kao.fi

Hakemiseen liittyvissä asioissa sinua neuvoo opintosihteeri
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Alan työt ja vaatimukset

Metsäalan perustutkinnon opinnoissa opit käytännönläheisesti metsien hoidon tärkeimmät asiat. Oman tilan metsänhoitotöitä tekemällä voi säästää selvää rahaa ja saada lisäksi metsät tuottamaan.

Metsäalan perustutkinnon opinnot tarjoavat monipuolisia töitä luonnon parissa ja hyvän pohjan jatkokoulutukseen. Metsäalalle voi työllistyä esimerkiksi yrittäjäksi sekä erilaisiin työtehtäviin metsäteollisuuden, metsänhoitoyhdistysten, metsähallituksen ja metsäpalveluyritysten palvelukseen.

Opiskelukustannukset

Metsäalan perustutkinto -koulutus on ateriaetuineen maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottajan tutkintoon tai koulutukseen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan ennen koko tutkinnon suorittamista.

Koulutukseen on jatkuva haku, aloittaminen pyritään keskittämään tammikuulle, kesäkuulle ja elokuulle.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä