Hyppää sisältöön

Opiskelijan opas 2023-2024

Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon!

Tervetuloa tutustumaan Opiskelijan oppaaseen 2023-2024.

Lukuvuosi alkaa

Jatkavien opiskelijoiden syyslukukausi alkaa 31.7.2023 alkavalla viikolla
Uusien opiskelijoiden syyslukukausi alkaa ma 7.8.2023 klo 9.00

Yhteiset lomat

Syysloma vko 42 16.-22.10.2023 (Kainuu), vko 43 23.-29.10.2023 (Kuusamo)
Opiskelijoiden joululoma 22.12.2022-7.1.2024
Hiihtoloma vko 10 4.-10.3.2024 (Kainuussa ja Kuusamossa samalla viikolla)
Opiskelijoiden kesäloma 1.-28.7.2024.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa voit hankkia ammatillista osaamista sinua kiinnostavalla alalla. Ammatillisessa koulutuksessa voit suorittaa tarpeesi mukaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai vain yhden tutkinnon osan. Jo koulutusta suunniteltaessa ja erityisesti koulutuksen aikana oppilaitoksessa selvitetään, mitä osaamista sinulla jo on ja mitä osaamista tarvitset. Lisäksi oppimisvalmiutesi, elämäntilanteesi ja urasuunnitelmasi käydään läpi.

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Työpaikalla järjestettävä koulutus antaa sinulle hyvän työelämätuntemuksen. Ammatillisen koulutuksen jälkeen sinulla on paremmat mahdollisuudet työllistyä. Voit myös hyödyntää ammatillista osaamistasi esimerkiksi, jos perustat oman yrityksen.

Ammatillisia tutkintoja ovat: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Ammatillisessa koulutuksessa järjestetään myös tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle ammatilliset perustaidot alan eri tehtäviin. Saat myös valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Katso ammatilliseen perustutkintoon johtavat koulutukset

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto antaa syvällisempää ammattitaitoa kuin ammatillinen perustutkinto tai se kohdistuu vain tiettyihin työtehtäviin. Ammattitutkinnon laajuus on 150 tai 120 osaamispistettä.

Katso ammattitutkintoon johtavat koulutukset

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto antaa ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Katso erikoisammattitutkintoon johtavat koulutukset

Ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä pidempikestoisena koulutuksena että lyhytkursseina. Koulutusten pääsyvaatimukset vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi alan ammatillinen perustutkinto tai alaan liittyvä työkokemus. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminenkin voi olla lisäkoulutusta.

KAO järjestää lisäkoulutusta myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Koulutuksen rahoittaa työvoimahallinto ja siihen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Lisäksi valitset vähintään kaksi valinnaisen koulutuksen osaa. Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä omien tavoitteidesi ja osaamistarpeidesi mukaisesti.

TUVA

Pätevyydet ja kelpoisuudet ammatillisessa koulutuksessa

Joissakin ammateissa tai työtehtävissä toimiminen edellyttää määrätyn tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista.

Lue lisää ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellyistä pätevyyksistä Opetushallituksen verkkosivuilta.

Tutkinnon rakenne

 • Tutkintotodistuksessa opinnot on arvioitu tutkinnon osittain. Ammatillinen tutkinnon osa on työelämän tehtäväkokonaisuus, johon kuuluu oppilaitoksessa suoritettavia opintoja ja harjoituksia simuloiduissa tai aidoissa työympäristöissä.

  Koulutussopimus

  Opiskelija hankkii osaamista käytännön työtehtävissä ilman työsuhdetta

  Oppisopimuskoulutus

  Opiskelija on työsuhteessa, ja koulutus järjestetään käytännön työtehtävien yhteyteen työpaikalle

  Osaamisen osoittaminen

  Opiskelija suorittaa tutkinnon osan ja yhteisen tutkinnon osa-alueen osoittamalla osaamisensa näytössä tai muilla tavoin osaamistaan osoittaen.

  Osaamisen osoittaminen näytössä

  Näyttö on ensisijainen ammattitaidon osoittamistapa ammatillisissa tutkinnon osissa. Näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain ja niiden suunnittelusta vastaa koulutuksen järjestäjä. Suunnittelu tehdään yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa.

  Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. Esimerkkejä perustelluista syistä ovat muun muassa;

  • potilas- ja liikenneturvallisuuden varmistaminen
  • erityistilanteet, joissa osaamisen osoittaminen normaaleissa työtehtävissä ei ole mahdollista
  • opiskelijan ikään liittyvät rajoitteet työpaikoilla
  • näyttöympäristön edellytykset täyttävän työpaikan kohtuuton etäisyys.

  Yhdestä tutkinnon osasta voi olla yksi tai useampi näyttötilaisuus, jossa osaamista osoitetaan, ja toisaalta yhdessä näytössä voidaan osoittaa myös useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista. Lisäksi tutkinnon perusteissa voidaan edellyttää kirjallisten dokumenttien tuottamista (työ-, projekti-, hoitosuunnitelmat yms.) ja/tai erillispätevyyksien suorittamista (tulityökortti, EA1-kortti, hygieniapassi yms.).

  Osaamisen osoittaminen muilla tavoin

  Näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää yksilöllisesti muilla tavoin, jos se on tutkinnon perusteissa mahdollistettu. Täydentäminen voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa näyttöympäristö ei mahdollista aivan kaikkea tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaidon tai osaamisen arviointia. Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat muusta osaamisen osoittamisesta henkilökohtaistamisessa.

  Opiskelija osoittaa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osaamistaan osa-alueittain. Yhteisten tutkinnon osien edellyttämä osaaminen osoitetaan muilla osoittamistavoilla kuin näytöllä tai osaamisen arviointi voidaan tehdä ammatillisen tutkinnon osan näytön yhteydessä työpaikalla.

  Valmentavan koulutuksen osien osaaminen osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä. Lue TUVA:sta täältä.

 • Opintojen alussa oppilaitos selvittää mitä jo osaat, millaista ohjausta ja tukea tarvitset sekä kuinka paljon opinto-ohjausta tarvitset. Opinto-ohjaus tukee sinua opintojen suunnittelussa ja etenemisessä.

  Tiedot osaamisestasi ja mahdolliset ohjaustarpeesi kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, lyhennettynä HOKS. Laadit HOKS:in yhdessä opettajan ja työpaikan edustajan kanssa. Seuraavat tiedot sisältyvät suunnitelmaan:

  • tutkinto ja tutkinnon osat
  • tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi tarvittavan osaamisen hankkiminen
  • tutkintoon liittyvä aiempi osaaminen
  • mahdollinen erityinen tuki opintoihin
  • opinto-ohjaus
  • näyttöjen ajankohdat, sisältö, suorituspaikka ja suorituksen järjestäjä.
 • Arviointi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja sen tasosta sekä kehittää itsearviointia. Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista. Arviointi tehdään tutkinnon tai koulutuksen osittain ja perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

  Ammatillisessa koulutuksessa osaamisen arviointi tehdään sekä työelämälähtöisesti että osaamis- ja kriteeriperusteisesti. Koulutuksessa opiskelija hankkii puuttuvaa osaamista ja osaamisen karttumista seurataan koulutuksen aikana. Aiemmin hankittu ja suoritettavan tutkinnon kannalta olennainen osaaminen tunnistetaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustetaan koulutuksen alussa.

 • Opiskelijana sinä olet ensi sijassa vastuussa siitä, että opintosi sujuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Opinto-ohjauksella sinua tuetaan opiskelutavoitteiden saavuttamista ja autetaan opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa opintojen aikana. Käytettävissäsi sinulla on useiden yhteistyötahojen asiantuntemus ja apu.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen voi tehdä missä vaiheessa tahansa opintoja. Työelämässä oppiminen on hieno tilaisuus oppia alan ammattilaisilta ja saada arvokasta työkokemusta.

 • Koulutussopimuksella suoritetaan yksittäisiä tutkinnon osia tai tutkinnon osaa pienempiä osia.

  Koulutussopimuksella opiskellaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Koulutussopimuksella ei olla työsuhteessa, eikä siitä makseta palkkaa tai muuta vastiketta.

  Koulutussopimuksella kerrytetään työkokemusta. Koulutussopimukselle ei ole minimityöaikaa, se voidaan tehdä sen pituisena, kuin opiskelijalle ja työpaikalle sopii ja on tarve. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Myös opettajat ovat opiskelijan tukena ja ohjaavat opintoja. Työpaikalla hankittavaa osaamista voidaan tarvittaessa täydentää opiskelulla myös muualla, esimerkiksi oppilaitoksessa tai verkko-opinnoilla. Koulutussopimuksen tekevät oppilaitos ja työpaikka, ja tämä sopimus annetaan opiskelijalle tiedoksi. Sopimus perustuu opiskelijalle henkilökohtaisesti tehtyyn osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jossa yhdessä oppilaitoksen ja työpaikan kanssa sovitaan opintojen sisällöstä eli milloin, missä ja mitä työtehtäviä tehden hankitaan ammattitaitoa. Koulutussopimuksen päättymisen jälkeen tai opintojen sopivassa muussa vaiheessa on mahdollista siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jos työpaikan ja oppilaitoksen kanssa niin sovitaan.

 • Oppisopimuksella opiskellaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Myös oppilaitoksen opettajat ovat tukena ja ohjaavat opintoja. Työpaikalla hankittavaa osaamista voidaan tarvittaessa täydentää opiskelulla myös muualla, esimerkiksi oppilaitoksessa tai verkko-opinnoilla.

  Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelija on työsuhteessa, saa palkkaa ja kerryttää työkokemusta. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Palkkauksen perusteista sovitaan oppisopimusta tehtäessä. Palkka voi vaihdella eri aloilla alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella. Kun opintoja suunnitellaan, aikaisempi osaamisesi otetaan huomioon. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa yhdessä oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan kanssa sovitaan opintojen sisällöstä eli milloin, missä ja mitä työtehtäviä tehden ammattitaitoa hankitaan. Opintojesi kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman perusteella.

  Myös oppisopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, josta käy ilmi ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä täytyy myös sopia kirjallisesti koulutuksen järjestäjän kanssa.

 • Koulu maksaa ateriakorvausta opiskelijalle työelämässä oppimisen jaksolla ja tätä varten sinulla tulisi olla oma pankkitili. Myös oppisopimuksen etuudet, ulkomaan jakson korvaukset ja stipendit maksetaan suoraan tilille. Tallenna IBAN-tilinumero (International Bank Account Number)  ja pankin BIC-koodi (Business Identifier Code) Wilman henkilötietolomakkeelle. IBAN-tilinumero on FI-alkuinen tilinumerosarja ja BIC-koodi kertoo pankin, jolle tilinumero kuuluu.

  Meillä Kainuun ammattiopistossa on käytössä sähköinen allekirjoitus. Oppisopimusten tekeminen on helppoa, kun sinulla on mahdollisuus käyttää sähköistä allekirjoitusta, tällöin pystyt allekirjoittamaan sopimukset myös etänä. Sähköisen allekirjoituksen tekemiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Verkkopankkitunnuksista ja mobiilivarmenteesta lisää täällä: https://mobiilivarmenne.fi/ ja https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/eri-tunnistusvalineilla-tunnistautuminen.

  Rakentamisen ja joidenkin teollisuuden alojen työelämässä oppimisen jaksoilla tarvitset opiskelijan henkilökortin, jossa on veronumero. Veronumeron saat vero.fi -verkkosivulta. Lue lisää aiheesta verohallinnon sivuilta. Kun sinulla on veronumero, tallenna se Wilman henkilötietolomakkeelle.

Arviointi ja todistukset

 • Arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa sinua opiskelussa ja antaa valmiuksia itsearviointiin. Arvioinnissa osaamistasi verrataan tutkinnon perusteissa ja oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Ensisijainen osaamisesi arviointi tapahtuu näytössä.

  Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen (esimerkiksi matematiikka, englanti ym.) arvioidaan käyttäen asteikkoa 1-5. Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun asteikon lisäksi sanallisesti.

  Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määritettyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

  Opiskelijan osaamista arvioidaan tutkinnon osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan ammatillisten tutkinnon osien, yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavan koulutuksen osien arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti seuraavasti:

  • Perustutkintojen arvosanat: 1–5
   Arvosana-asteikko Kiitettävä 5, Hyvä 4–3, Tyydyttävä 2-1
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arvosanat:
   Hyväksytty/hylätty
  • Ammatilliset perustutkinnot
   a. Ammatilliset tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet:
   5 Kiitettävä K5
   4 Hyvä H4
   3 Hyvä H3
   2 Tyydyttävä T2
   1 Tyydyttävä T1
   b. Yhteiset tutkinnon osat: hyväksytty/hylätty
   c. Valinnaiset ammatilliset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat: hyväksytty/hylätty
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
   Tutkinnon osat: hyväksytty/hylätty
  • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
   Koulutuksen osat: Arviointi: Hyväksytty/Hylätty
   Jos osaamisen arviointia mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti.

  Arvioinnin tarkastaminen ja oikaisu

  Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. Mikäli opiskelija on tyytymätön suoritettuun arviointiin, hän voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arvioinnin tulokset ja tiedon arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa.  Päätös arvioinnin tarkistamisesta on annettava opiskelijalle kirjallisesti.

  Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

  Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus myös osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Osaamisen osoittamisen uusimisen sekä arvosanan korottamisen mahdollisuus tulee järjestää, mikäli opiskelija pyytää sitä arvioinnin tehneeltä opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten saamisesta.

  Mikäli opiskelija ei ole suorittanut hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvia opintoja tai hän haluaa korottaa tutkinnon osan tai tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa, opiskelijalla on mahdollisuus opintosuoritusten uusintaan.

 • Opinnoista annettavat todistukset

  • 1 Ammatillinen koulutus
   1.1 Todistus tutkinnon suorittamisesta
   1.2 Todistus suoritetusta tutkinnon osista
   1.3 Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta
  • 2 Valmentava koulutus
   2.1 Todistus valmentavaan koulutuksen suorittamisesta
   2.2 Todistus suoritetuista koulutuksen osista
   2.3 Todistus valmentavaan koulutukseen osallistumisesta
  • 3 Muu ammatillinen koulutus
   3.1 Todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta

  Opintosuoritusote

  Voit seurata opintojesi etenemistä Wilman kautta. Voit tulostaa tulostaa itsellesi tarvittavan opintosuoritusotteen. Saat virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen tarvittaessa omaohjaajan kautta.

  Todistus tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta

  Kun olet suorittanut hyväksyttävästi kaikki tutkintoosi kuuluvat osaopinnot, saat tutkintotodistuksen. Voit saada myös todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, mikäli et ole suorittanut koko tutkintoa, tai todistuksen suoritetusta koulutuksesta (TUVA). Muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta annetaan osallistumistodistus.

Oppivelvolliselle

Oppivelvollisuudesta voit lukea lisää täältä: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat alaikäiset ovat oppivelvollisia.

  Monelle peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyminen on tähänastisen elämän suurin muutos. Uusi koulu, uudet opiskelutoverit, uudet opettajat ja mahdollisesti uusi paikkakunta voivat tuntua pelottavilta ja haastavilta.

  Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa edellyttää sinulta itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja vastuunottamista omasta toiminnastasi ja opiskelustasi. Tässä suuressa muutosvaiheessa on tärkeää, että saat mahdollisimman paljon tukea sekä kotoa että koulusta. Kodin tärkein tehtävä on olla aidosti kiinnostunut siitä, mitä nuorelle kuuluu, miten koulussa menee ja mitä tapahtuu vapaa-aikana.

  Kainuun ammattiopistossa järjestetään aloittavien luokkien opiskelijoiden huoltajille syyslukukauden aikana kotiväenilta. Kerromme huoltajillesi opiskelusta oppilaitoksessamme ja yhteistyöstä, jolla pyrimme turvaamaan mahdollisimman suuren tuen sinun elämäsi murrosvaiheessa ja opiskelun aikana. Toivomme aktiivista yhteistyötä oppilaitoksen opettajien ja huoltajiesi välille.

*

Opiskelujen ohjaus

 • Jokaisella opiskelijalla on omaohjaaja. Omaohjaajalla on ensisijainen vastuu hänen ohjaukseensa kuuluvien opiskelijoiden ohjauksesta ja seurannasta. Oman ohjaajan opastuksella perehdyt oppilaitoksemme opiskeluympäristöön, tiloihin, toimintajärjestelmään ja sen ohjeisiin, käytännön toimintoihin ja opiskelijapalveluihin. Hänen opastuksellansa perehdyt myös KAO:n organisaatioon, henkilöstöön ja turvallisuus- ja ympäristöasiakirjoihin. Omaohjaajasi laatii kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS).

  Omaohjaaja kertoo sinulle myös oppilaitoksessamme toteutettavasta kiusaamisen vastaisesta toimintamallista. Ammattiopistossamme on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen: jokaiseen kiusaamistapaukseen puututaan heti ennalta sovituin tavoin. Oppilaitoksemme on päihteetön, ja omaohjaaja perehdyttää sinut päihteiden vastaiseen toimintamalliin.

  Omaohjaajan tavoitat opiskelusi alkamisen jälkeen varmimmin sähköpostitse etunimi.sukunimi@kao.fi, välituntien aikana puhelimitse, tekstiviestillä tai Wilman kautta.

 • Jokaisella koulutusalalla on ainakin yksi opinto-ohjaaja. Hän auttaa sinua monissa opintoihisi liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa, laatii sinulle yksilöllisiä oppimispolkuja, auttaa opiskelussa ja oppimisessa, ohjaa jatko-opintoihin sekä työnhakuun liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän myös täydentää kanssasi henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.

  Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä.

Opiskelijan palvelut

Kaikilla oppilaitoksessa työskentelevillä on vastuu opiskelijan hyvinvoinnin toteutumisesta ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijan hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tukea sinua kohti ammatillisuutta sekä oman elämäsi tasapainoista hallintaa. Elämäsi ohjaamisen keskeinen lähtökohta olet sinä opiskelijana, sinun ja muiden työ- ja opiskelurauha sekä se, että otat vastuun omasta elämästäsi. Opiskelijan hyvinvointipalvelujen keskeisiä henkilöitä ovat kuraattorit ja terveydenhoitajat, jotka osallistuvat toimipaikkasi opiskeluhuoltoryhmän toimintaan.

 • Kuraattorit auttavat sinua erilaisissa elämäntilanteissa kuten asumiseen, toimeentuloon, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja työkuntoon liittyvissä asioissa. Voit itse varata ajan etä- tai lähivastaanotolle puhelimitse, sähköpostilla tai www-liittymä Wilman kautta. Myös huoltajat ja muut asioitasi hoitavat henkilöt voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin opintojesi etenemisen turvaamiseksi. Kuraattori on vaitiolovelvollinen.

  Kuraattorien yhteystiedot löytyvät täältä.

 • Koulutuksen tarjoamat terveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä kaikissa toimipaikoissa. Opiskelijoiden terveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.  Terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksen aloittavien ryhmien opiskelijoille. Sen tavoitteena on auttaa opiskelijoita saavuttamaan mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi. Terveydenhoitajan palveluista tiedotetaan KAO:n kotisivuilla ja intranetissä ja erikseen toimipaikkakohtaisesti. Voit kysyä terveysasioista myös suoraan terveydenhoitajalta.

 • Kainuun ammattiopistossa opiskelevien on mahdollista saada myös opiskelijaterveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden palveluja. Vastaanottoajat lääkäreille ovat varattavissa opiskelijaterveydenhoitajien kautta.

 • Opiskelijoiden tapaturmavakuutus, yhteyshenkilöt KAO:

  Kajaani: Jaana Ylilauri, jaana.ylilauri@kao.fi, puh. 040 131 9858
  Kuusamo: Suvi Kurtti, suvi.kurtti@kao.fi, puh. 044 497 5003

  Kainuun ammattiopistolla on vakuutusyhtiö If:ssä opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus. Olet tapaturmavakuutuksen piirissä oppilaitoksessa, suorinta tietä tapahtuvilla koulumatkoilla ja osaamisen hankkimisen aikana työpaikoilla (pl. oppisopimus).

  Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa myös ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomailla opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan. Ulkomaille matkustettaessa suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta.

  Miten toimit tapaturman sattuessa:

  1. Jos sinulle sattuu tapaturma ilmoita tapaturmasta välittömästi omaohjaajalle.
  2. Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, hakeudu ensin hoitoon esimerkiksi terveyskeskukseen. Ilmoita terveyskeskuksessa olevasi Kainuun ammattiopiston opiskelija ja kerro vakuutuksen olevan Vakuutusyhtiö If:ssä. Ilmoita tapaturmasta vakuutusyhteyshenkilölle (Kajaanissa Jaana Ylilauri ja Kuusamossa Suvi Kurtti) mahdollisimman pian vahinkoilmoituksen täyttämistä varten.
  3. Mikäli tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, ilmoita tapaturmasta ensin vakuutusyhteyshenkilölle (Kajaanissa Jaana Ylilauri ja Kuusamossa Suvi Kurtti) joko puhelimitse tai sähköpostitse. Vakuutusyhteyshenkilö täyttää vahinkoilmoituksen, johon tarvitaan mm. seuraavat tiedot: kuvaus tapaturmasta, missä tapaturma sattui ja milloin.
   Vakuutusyhteyshenkilöltä saat vakuutustodistuksen, jonka voit näyttää terveyskeskuksessa. Tarkista myös, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Wilmassa.
  4. Mikäli olet maksanut tapaturmaan liittyviä hoitokustannuksia itse, säilytä tositteet ja varaudu toimittamaan tositteet vakuutusyhtiöön.

   

 • Kainuun ammattiopistossa opiskeleville on tarjolla nuorisopsykologien (Kajaanissa) ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja (Kuusamossa). Vastaanotolle pääset ottamalla yhteyttä puhelimitse tai voit varata ajan myös kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.

 • Opintotoimistossa sinua palvelee opintosihteeri. Opintosihteeri neuvoo sinua muun muassa opinto-tuki-, koulumatkatuki-, sekä opiskeluajan asumisasioissa. Opintotoimistosta saat opiskelutodistuksia eri tarpeisiisi.  Matkahuollon ja VR:n hyväksymistä opiskelutodistuksista – ja korteista saat lisätietoa www.matkahuolto.fi ja www.vr.fi. Opiskelijajärjestöjen korttihakemuksiin tarvitset myös oppilaitoksen todistuksen; lisätietoja www.sakkiry.fi ja www.osku.fi. Opintotoimistossa voit tarkistaa myös opiskelijarekisteritietosi.

 • Jokainen opiskelija saa oppilaitoksen kuvallisen opiskelijan henkilökortin opiskelun alussa. Henkilökorttia käytetään opiskelijoiden tunnistamiseen oppilaitoksessa ja työympäristöissä. Kortin käyttö liittyy turvallisemman oppimisympäristön luomiseen. Myös opettajat ja henkilökunta käyttävät tunnistamista helpottavaa KAO:n henkilökorttia.

 • Opiskeluhuolto on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tehtävänä on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien tunnistaminen ja ehkäiseminen. Ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskeluhuolto voidaan jakaa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, josta ovat vastuussa kaikki oppilaitoksessamme työskentelevät, ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon, joka auttaa tarvittaessa jokaista opiskelijaa henkilökohtaisesti. Yksilöllisestä opiskelijahuollosta vastaavat kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat.

  Opiskeluhuollon palveluja ovat erimerkiksi opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja nuorisopsykologin asiakastyö, opintotoimiston palvelut sekä omaohjaajan tuki opiskelijoille. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille oppilaitoksessa toimiville ja sitä tehdään yhteistyössä kotien kanssa.

  Kainuun ammattiopistossa toimii tulosyksikkökohtaisia yhteisöllisiä opiskeluhuoltoryhmiä, johon osallistuu tulosyksikön esimies, opetuksen, opinto-ohjauksen, erityisohjauksen, psykososiaalisten palvelujen ja terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, asuntolaohjaajat sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustus. Opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi tulosyksikön opiskeluhuoltotyötä.

 • Asuntolaohjaaja vastaa ja ohjaa opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa. Asuntolaohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä.

  Opiskelija-asuntolat

Sinulla on merkitystä.

Älä koskaan jää yksin pahan olon tai ongelmallisen tilanteen kanssa. Ei ole niin pientä ongelmaa, jonka kanssa et voisi kääntyä omaohjaajasi, opinto-ohjaajan, opintosihteerin, kuraattorin, terveydenhoitajan, erityisopettajan tai muun henkilöstön puoleen. He ovat sinua varten ja ohjaavat sinua tarvittaessa eteenpäin. Älä ohita ongelmiasi tai jää yksin tuleen makaamaan. Sinulla ja opinnoillasi on merkitystä. Tilanteen niin vaatiessa, voit ottaa yhteyttä kehen tahansa. Jokainen on avun arvoinen.

 • Hyödynnä mahdollisuutesi nauttia maksuton ateria oppilaitoksessasi koulupäivinä. Oppilaitoksesi opiskelijaravintolassa on vähintään kaksi ruokavaihtoehtoa, joista voit valita mieleisesi. Ruoka on tarjolla itse-palvelulinjastoissa. Jos tarvitset erityisruokavaliota, ota yhteys suoraan opiskelijaravintolasi esimieheen. Noudata oppilaitoksen ruokailuaikoja.

  HUOM! Ateriaetu vain Kela –kortilla tai muulla vastaavalla kortilla, jossa on henkilötunnus viivakoodina. Vuokatissa opiskelijoiden tulee näyttää opiskelijan henkilökorttia.

 • Hyvät ruokailutottumukset rakentuvat säännöllisestä ateriarytmistä, jonka aloittaa aamupala. Koulussa tarjottavat ateriat ovat suunniteltu valtakunnallisten ravintosuositusten mukaisesti. Täysipainoinen ateria sisältää lämpimän ruuan, salaatin, ruokajuoman, leivän ja levitteen. Noudata siis lautasmallia. Oppilaitoksen kahvilasta voit ostaa terveellisiä välipaloja ja kahvilatuotteita.

  Kun syöt hyvin, voit hyvin. Jaksamisesi ja hyvinvointisi kannalta on tärkeää, että käyt ruokailemassa jokaisena koulupäivänä! Ateriointi yhdessä kavereiden kanssa on mukava tauko päivään. Huomioi kanssaruokailijat hyvällä käytökselläsi. Riisu ulkovaatteet ja päähineet pois ruokailun ajaksi.

 • Mielekkäät vapaa-ajan harrastukset tukevat opiskeluasi. Liikunta kaikissa muodoissaan ja kulttuuriharrastukset tarjoavat vastapainoa opiskelulle. Liikunta virkistää ja antaa energiaa arkiseen aherrukseen. Liikunta toimii myös yhteishengen luomisessa ja sen kasvattamisessa.

  Harrastetutoreiksi koulutetaan eri alojen taitajia oppilaitoksen omista opiskelijoista. Vapaa-ajan toiminnasta tiedotetaan lukuvuoden aikana. Kainuun ammattiopisto antaa veloituksetta opiskelijoiden käyttöön vapaa-aika- ja harrastetiloja.  Opiskelijoille on esimerkiksi seuraavia kerhoja: salibandy, jalkapallo, futsal, lentopallo, metallikerho, keilailu ja koripallo.

  Lisätietoja opiskelupaikkakuntasi harrastusmahdollisuuksista löydät esimerkiksi kuntien kotisivuilta. KAO:n joukkueissa voit harrastaa lajiasi muiden kanssa tai kokeilla jotakin uutta. Joukkueita on sekä tytöille että pojille ja niitä vetävät liikunnanopettajat tai harrastetutorit.

Opiskelijatoiminta

 • Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (HYVIS-ryhmä) suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi tulosyksikön opiskeluhuoltotyötä.  HYVIS-ryhmän tärkein tehtävä on oppilaitosympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin varmistaminen sekä hyvinvointia ja oppimista tukevan toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. 

  Lue lisää täältä.

 • ”Yhdessä toimiminen on piristävää ja palkitsevaa – ja usein hyvin hauskaa.”

  Kainuun ammattiopiston tuutoreiden tärkein tehtävä on helpottaa muiden opiskelijoiden arkea. Oppilaitoksemme järjestää myös paljon erilaisia tapahtumia, joissa tuutorit ovat opastamassa ja neuvomassa esimerkiksi oppilaitokseen tutustujia tai kansainvälisten projektien kautta tulleita ulkomaalaisvieraita. Tuutoreiden apu on ensiarvoisen tärkeä vuotuisten suurtapahtumien sujuvuuden varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi #hyvinvointivirtaa-viikko, Teknologiatiistai ja Taitaja9-kilpailut.

  Elo–syyskuun vaihteessa vanhat tuutorit järjestävät uusille tuutoreiksi haluaville tuutoreiden alkukoulutuksen. Koulutuksessa ryhmäydytään ja luodaan suunnitelmia vuoden toiminnasta. Tuutorikokoontumisia on läpi lukuvuoden. Tuutoritoiminta on opiskelijalle osa valinnaisia yhteisiä opintoja, eli aktiivisen toiminnan palkintona on myös osaamispisteitä.

  Opiskelijatuutori on muiden opiskelijoiden tukihenkilö ja hän toimii myös oppilaitoksen esittelijänä uusille opiskelijoille ja tutustuville ryhmille. Hänellä on myös tärkeä rooli ryhmän ja samalla koko koulutusalan yhteishengen luojana. Tuutorin tulee olla avoin, rohkea ja reipas.

  Kainuun ammattiopiston tuutorivastaavat: Sannamari Holappa, sannamari.holappa@kao.fi, p. 044 797 0922 ja Minna Keränen, minna.keranen@kao.fi, p. 044 797 0764

  Aktiivinen tuutori voi saada osaamispisteistä tuutorina toiminnastaan.

 • Kainuun ammattiopiston opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden äänivaltaa oppilaitokseen ja opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kasvattaa jäsenissä yhteishenkeä ja edistää hyviä harrastuksia.

  Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, johon voivat osallistua kaikki opiskelijat. Kokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä. Henkilökunnasta on valittu yhdistykselle tukihenkilö.

  Opiskelijakunnan jäsen voi liittyä myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry:hyn, jonka jäsenmaksun maksamisella opiskelijalla on mahdollisuus saada käyttöön valtakunnallinen opiskelijakortti. Opiskelijakortilla saa monia etuja, muun muassa opiskelija-alennuksia VR:ltä ja Matkahuollosta.

  Opiskelijayhdistystoiminnasta lisätietoa: Jani Naumanen, p. 040 650 3286, jani.naumanen@kao.fi

 • SAKKI Ry on ammattiin opiskelevan asialla. Tarjoamme opiskelijalle parhaan väylän päästä ja oppia vaikuttamaan. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville.

  Perustutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hankkia opiskelijajärjestön kortti, joka sisältää monenlaisia alennuksia mukaan lukien Matkahuollon ja VR:n alennuksen (www.sakkiry.fi ja www.osku.fi). Mikäli tarvitset opiskelijakortin vain matkustamista varten, voit vaihtoehtoisesti hankkia Matkahuollon ja VR:n oman opiskelijakortin (www.matkahuolto.fi). Opiskelijakorttia varten tarvitset opiskelutodistuksen, jonka voit pyytää koulun alkaessa opintosihteeriltä.

 • Niille, jotka haluavat kilpailla ja verrata taitojaan muihin, osallistuminen ammattiin opiskelevien mestaruuskisoihin antaa taatusti motivaatiota harjoitella ja kehittyä.

  Kainuun ammattiopiston opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti SAKU:n valtakunnallisiin sarjoihin muun muassa salibandyssa, lentopallossa, sählyssä, kaukalopallossa, frisbeegolfissa ja futsalissa.

  Kysy lisää liikuntatarjonnasta ja valitse itsellesi sopivat lajit. Lisätietoa saat liikunnanopettajilta:

  • Kajaani
   • Eila Väisänen, p. 044 797 0808
   • Anssi Sirviö, p. 044 797 0939
  •  Vuokatti, Ilkka Jylhänkangas, p. 044 710 0108
  • Kuusamo, Henna Hentilä-Määttä, p. 044 497 5007
 • SAKUstars –kulttuurikilpailut on suuri opiskelijatapahtuma. Kilpailulajeina on tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksinlaulua, akustisia soittimia, karaokea, shakkia, näytelmiä, lausuntaa ja paljon muuta. SAKUstarsissa on esillä koko kulttuurin kirjo.

  SAKUstars –tapahtuma on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Voit mitellä taitojasi muiden opiskelijoiden kanssa, esiintyä, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Voit olla aloittelija, harrastaja tai taiteen alan opiskelija; Kaikki mukaan!

  Ota rohkeasti osaa kisaan. Kysy koordinaattoreilta Sannamari Holapalta p. 044 797 0922 tai Eila Väisäseltä 044 797 0808.

Opiskelijoiden kilpailutoiminta

 • Taitaja –kisa on kansallinen, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ammattitaidon SM –kilpailu. Kisoissa kohtaavat yli 40 eri ammattialan huippuosaajat.

  Kainuun ammattiopisto haluaa olla mukana nosta-massa esille ikäluokkansa parhaat ammattiosaajat ja kannustaa myös ammattiosaamisen kilpailutoimintaa. Taitaja –kilpailujen parhailla on mahdollisuus päästä valmennukseen ja kilvoittelemaan edustuspaikasta ammattitaidon kansainvälisissä MM-kilpailuissa.

  Haluatko sinä olla yksi vuoden taitajista ja kisata huippujen kanssa? Ota yhteyttä opettajaasi tai omaohjaajaasi ja kysy lisää!

  • Ammattitaitokilpailut ovat arvokas työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyömuoto, josta hyötyvät kaikki siihen osallistuvat. Ammattitaito-kilpailuihin osallistuminen ja niissä menestyminen antaa hyvän kuvan ammatillisesta osaamisestasi ja auttaa sinua merkittävästi työllistymisessä. Kilpailussa jaetaan kolmelle parhaiten sijoittuneelle kulta-, hopea- ja pronssimitalit ja rahapalkinnot.
  • Tutustu Taitaja –kilpailujen lajeihin, sääntöihin sekä tuleviin kisoihin kisan kotisivuilla.
 • Uskalla Yrittää -kilpailu on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu. Kilpailuun kuuluu 14 alueellista semifinaalia ja SM-finaali, joka järjestetään vuosittain Helsingissä. Finaali on Vuosi yrittäjänä -ohjelman SM-kilpailu, joka kokoaa NY-yritykset ympäri Suomen kilpailemaan. Finaalin järjestää Nuori Yrittäjyys ry ja YES-verkosto.

  Finalistit valitaan eri puolilta Suomea alueellisissa semifinaaleissa. Semifinaalit ovat avoimia messutapahtumia, joista voi tehdä hyviä löytöjä ja tutustua oman alueen NY-yrittäjiin.

*

Opintososiaaliset edut

 • Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollinen.

  Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (kaikille maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (kaikille maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tietokone (oppivelvollisille maksutonta) Tietokone luovutetaan oppivelvollisille opiskelujen alussa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (oppivelvollisille maksutonta)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (oppivelvollisille maksutonta)
  • asuminen oppilaitoksen asuntolassa (kaikille maksutonta)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (oppivelvollisille maksutonta)

  Muut opiskelijat

  • Tutkintotavoitteinen koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelussa tarvittavat työasut- ja välineet sekä suojavarusteet opiskelija hankkii itse.
 • Säännöllinen ruokailu auttaa sinua jaksamaan koko koulupäivän ajan. Perustutkinto-opiskelijat saavat maksuttoman, monipuolisen aterian jokaisen koulupäivän aikana.  Luonnonvara-alan sekä liikunnanohjauksen opiskelijan ateriapalvelu on tätäkin monipuolisempi ja siihen kuuluu aamupala, lounas ja päivällinen.  Mikäli noudatat erityisruokavaliota, ilmoita siitä oppilaitoksesi keittiöön.  Ateriaetu ei koske oppisopimusopiskelijoita eikä työvoimakoulutuksessa olevia.

 • Opiskelua varten voit hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen perusteita ovat taloudellisen tuen tarve, päätoiminen opiskelu, sekä opinnoissa edistyminen. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, siviilisääty, asumismuoto sekä opiskelijan että hänen huoltajiensa tulot. Opintotukea hakiessasi kysy neuvoa Kelan paikallistoimistosta tai opintotoimistosta. Lisätietoja: kela.fi

 • Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa. Asuntolassa asuvien on noudatettava asuntolan järjestyssääntöä. Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Etusijalla ovat oppivelvolliset perustutkinto-opiskelijat, joilla on pitkä koulumatka tai hankalat kulkuyhteydet kotiin.

  1. Koulumatkatuki opiskelijalle, jolla on oikeus maksuttomaan koulutukseen
   – Voit saada tukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 7 kilometriä
   – Jos sinulla on vähintään 15 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
   – Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuen määrä on puolet täysimääräisestä tuesta.
   – Jos käytät koulumatkallasi julkista liikennettä tai koulukuljetusta, et yleensä maksa matkoistasi mitään.
  2. Koulumatkatuki opiskelijalle, jolla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen.
   – Voit saada tukea, jos koulumatkasi on yhteen suuntaan vähintään 10 kilometriä. Lisätietoja: kela.fi.

Turvallisuus- ja ympäristöasiat

 • Kainuun ammattiopisto panostaa turvalliseen ja viihtyisään opiskelu- ja työympäristöön. Kainuun ammattiopistossa on kiinteistökohtaiset turvallisuusohjeet. Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja toimi hätätilanteissa niiden mukaisesti. Kiinteistöjen turvallisuusohjeet on sijoitettu eri rakennusten käytävien seinille.

 • Kestävän kehityksen (keke) -käsikirjassa kuvataan Kainuun ammattiopiston ympäristöpolitiikkaa ja annetaan toimintamallit kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta toiminnasta. Kestävän kehityksen periaatteet liittyvät KAO:ssa opetukseen, toimintaympäristöön ja turvallisuuteen.

  Ympäristökasvatus on mukana opetuksessa. Opinnoissasi harjoittelet esimerkiksi ympäristötaitoja osallistumalla jätteiden lajitteluun, energian ja materiaalien säästämiseen omalla koulutusalallasi.

  Kainuun ammattiopisto toteuttaa laaja-alaisesti vastuullista kestävän kehityksen mukaista toimin-taa. Tämän osoituksena OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty KAO:n kaikille koulutusaloille.

 • Laki kieltää tupakoinnin ja muiden päihteiden käytön perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa, oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

  Tupakointi ja tupakkatuotteiden (nuuska, sähkötupakka yms.) ja muiden päihteiden käyttö ja käsittely on kielletty KAO:n käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa. Savuttomuus ja päihteettömyys koskee kaikkia opiskelijoita, koko henkilökuntaa ja myös vierailijoita.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

 • Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty lainsäädännössä. Tärkein laki on Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017. Laissa ja asetuksessa on esitetty ammatillisen koulutuksen käsitteistö ja toimintaperiaatteet sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Lain ja asetuksen määräämiä velvollisuuksia on myös täsmennetty Kainuun ammattiopiston seuraavissa ohjeissa:

  Kaikki edellä mainitut ovat sinua sitovia ohjeita, joiden rikkomisesta seuraa ohjeissa tarkemmin määritellyt ojentamistoimet.

 • Äkillinen poissaolo (sairaspoissaolo)

  Poissaoloilmoitukset tehdään Wilmassa.

  Huoltaja voi ilmoittaa tämän päivän poissaolosta klo 12 asti, ja klo 12 jälkeen seuraavan päivän poissaolosta. Poissaoloilmoitus tehdään Tuntimerkinnät-kohdassa.

  Täysi-ikäinen opiskelija voi itse ilmoittaa äkillisestä poissaolosta Tuntimerkinnät-kohdassa.

  Poissaoloilmoitus näkyy opettajilla Wilmassa.

   

  Tiedossa oleva tuleva poissaolo (suunniteltu lääketieteellinen toimenpide)

  Mikäli opiskelijalle tulee poissaoloja suunnitelluista opinnoista, on aina ennen poissaoloa suunniteltava yhdessä opettajan kanssa, kuinka opinnot etenevät poissaolon jälkeen. Tiedossa oleviin, tuleviin poissaoloihin on pyydettävä aina lupa etukäteen.

  Opiskelija hakee tulevaa poissaoloa varten luvan Wilmassa Hakemukset ja päätökset -kohdassa.

  Alle kolmen päivän poissaololuvan voi antaa omaohjaaja.

  Yli kolmen päivän poissaololuvan antaa koulutuspäällikkö.

Linkit opiskelijalle

 • Tietokoneiden, sähköpostin, www-liittymien ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä varten saat omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteen. Tunnukset saat omaohjaajaltasi allekirjoitettuasi tietojärjestelmien käyttösitoumuksen. Jokaisessa toimipaikassa sinua palvelee IT-tuki, joka auttaa sinua tarvittaessa tietojärjestelmien käyttöön liittyvissä ongelmissa.

  Sähköpostiin pääset KAO:n verkkosivujen yläreunassa olevasta linkistä: www.kao.fi > Opiskelijoiden M365

 • Wilma on käytössäsi oleva sovellus, josta näet helposti lukujärjestykset, seuraat opintosuorituksia, opiskelusi etenemistä ja henkilökohtaisen osaamisen suunnitelmasi päivittymistä ja poissaolojasi. Wilmasta voit lisäksi lukea tiedotteita, viestiä opettajiesi kanssa ja tulostaa opiskelussa tarvitsemiasi erilaisia lomakkeita. Opettajat merkitsevät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat voivat seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja, viestiä opettajien kanssa ja lukea koulun tiedotteita. Wilma –tunnukset saat omaohjaajaltasi opiskelun alussa.

  Wilmaan pääset KAO:n verkkosivujen yläreunassa olevasta linkistä: www.kao.fi > Wilma

 • Moodlet ovat oppimisympäristöjä, jota voidaan käyttää lähiopetuksen tukena. Sen avulla voit käyttää sähköisiä oppimateriaaleja sekä tehdä oppimistehtäviä ja kokeita. Moodlen kautta voit myös pitää yhteyttä opettajiin sekä keskustella muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimistehtävien tekeminen on mahdollista sinulle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Moodlea voidaan käyttää myös etäopetuksessa ja tai työpaikalla työskentelyn aikana. Moodle –tunnukset saat omaohjaajaltasi opiskelun alussa.

  Moodleen pääset KAO:n verkkosivujen yläreunassa olevasta linkistä: www.kao.fi > Moodle.

Tietosuoja KAO:ssa

 • Noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja ja sillä laajuudella, joille meillä on lainsäädännössä annettu oikeus tai henkilö (rekisteröity) on itse antanut suostumuksen. Lisää tietoa tietosuojasta saat osoitteesta kajaani.fi/tietosuoja.

  • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
  • Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017
  • Tietoturva-asetus 679/2016
  • Henkilötietolaki 523/1999
  • Tarkemmat lain ja asetusten kohdat löydät osoitteesta finlex.fi

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen auttaa sinua työllistymään koulutuksesi mukaisiin perustehtäviin. Osana opiskelusi henkilökohtaistamista ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekemistä sinulle laaditaan urasuunnitelma, jonka tarkoituksena on helpottamaan työllistymistäsi ja sinulle sopivan työpaikan löytämistä.

Lisätietoja avoimista työpaikoista ja työnhakemisesta löydät TE-palveluiden nettisivulta; te-palvelut.fi

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut perustustutkinnot antavat sinulle myös jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä ammatillisen lisäkoulutukseen. Sinulla on myös oikeus osallistua ylioppilastutkintoon erikseen määritellyin ehdoin.

Ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (ammatillinen lisäkoulutus). Ne ovat ammatillisen peruskoulutuksen jälkeisiä toisen asteen tutkintoja.

Ammattitutkintokoulutuksissa pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa vaaditaan vähintään viiden vuoden työkokemus. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa.