Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja | Kuusamo
  • Ammattinimike: lähihoitaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on suorittaa koko tutkinto 1.8.2018 voimaan tulevissa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteella koulutusaika määrittyy yksilöllisen opiskelureitin mukaan. Aiemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, p. 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi
Ammatillinen opettaja Tuija Karjalainen, p. 044 797 5090, tuija.karjalainen@kao.fi

21.1.2019 alkavaan koulutukseen 12.12.2018 mennessä hakemuksensa jättäneet kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.
Soveltuvuuden arviointi järjestetään Kuusamon toimipaikassa 14.12. ja 17.12.2018.

Alan työt ja vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajan työn tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. Työ sisältää monipuolisia kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä sekä hoito-, hoiva ja kuntoutustyötä. Lähihoitajat työskentelevät erilaisten ja eri-ikäisten kanssa. Lasten parissa työskennellään päiväkodeissa ja kouluikäisten ohjaustehtävissä. Nuorten parissa työskentelevillä työpaikka voi olla järjestöissä ja ns. kolmannella sektorilla tai vaikka vammaistyössä. Aikuisten parissa voi työpaikkana olla esim. sairaala tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö. Vanhustyön työpaikkoja ovat kotihoito, hoivakodit ja terveyskeskussairaalat.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitoksemme pyytää rikostaustaotteen ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu epäily. Epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä