Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja
  • Ammattinimike: Hyvinvointiteknologia-asentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tietotekninen ala kehittyy kovaa vauhtia, uusia laitteita ja järjestelmiä tulee vanhojen tilalle. IT-alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Elektroniikka-ala nostaa Suomessa päätään, palvelinjärjestelmät tulevat yhä tiiviimmin tarvitsemaan ylläpitäjiä, käytöntukeen sekä opastukseen vaaditaan jatkossa entistä paremmat tietotaidot. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet hyvinvointiteknologia asennuksien asiantuntijaksi. Voit ruveta myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Opetuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka
• ohjelmointi

Koulutuksessa tietokoneiden sekä hyvinvointi- ja turvajärjestelmien rakenteet ja komponentit tulevat sinulle tutuiksi. Osaat asentaa käyttöjärjestelmät ja tarvittavat ohjelmat. Osaat huoltaa tietokoneen. Osaat tehdä elektroniikkalaitteiden testaus- ja käyttöönottotehtäviä. Saat valmiudet sulautettujen järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen sekä ohjelmointiin.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.
Opintojen kesto on yksilöllistä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583

Lisätietoja koulutuksesta

Juha Kananen, 044 286 3814, juha.kananen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Asentajan työ edellyttää pitkäjänteistä työskentelytapaa. Nopeasti kehittyvä tietotekniikka edellyttää uusien asioiden oppimista, omaksumista ja ongelmanratkaisukykyä. Teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja, yhteistyökykyä sekä vieraiden kielten hallintaa.

Asentajat hallitsevat tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton, ohjelmoinnin, konfiguroinnin ja huollon. Myös elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, ja käyttöönottotehtävät kuuluvat työnkuvaan.

Ammatissa menestyäksesi tarvitset hyvää keskittymiskykyä, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja ja työtehtävien edellyttämää värinäkökykyä. Koulutuksessa opiskelu painottuu valintojesi mukaan. Opetus on käytännönläheistä.

Opiskelukustannukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon, hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä