Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Vanhustyön erikoisammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Vanhustyön erikoisammattitutkintoon hakeutuvalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai vastaavia tietoja sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia toimia vastuuhenkilönä vanhustyössä, asiakaspalveluverkostossa ja taitoa tukea ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä. Tutkinnon suorittaja ymmärtää ja tuntee vanhenemiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutuksen arkielämään.

Tutkinto antaa valmiuksia myös työyhteisön kehittämiseen. Erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus alkaa 19.1.2021. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa. Osallistua voit myös verkon välityksellä.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia. Ensimmäisenä tutkinnon osana toteutetaan Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja vanhustyön erikoisammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397330/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Maarit Karjalainen, p. 044 7157476, maarit.karjalainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
Katja Sirviö, p. 044 710 1000, katja.sirvio@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa tutkinnon suorittaneelta edellytetään vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ammattietiikan mukaista toimintaa sekä ammattitaitoista ja ammatillista perehtyneisyyttä ja tietoperustaa vanhustyöstä ja vanhuspalveluista. Häneltä edellytetään itsenäistä ja vastuullista ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoa sekä kykyä erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen yksilöllisesti. Tutkinnon suorittanut arvioi ja kehittää jatkuvasti osaamistaan ja on omalta osaltaan vastuussa myös työyhteisön vanhustyön osaamisesta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu epäily. Epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.

Opiskelukustannukset

Oppisopimukoulutuksessa koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä