Marata-alan kehittämishankkeet

Monien kehittämishankkeiden tulokset ovat sulautuneet matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla arjen jokapäiväiseksi toiminnaksi. Käy­tän­nön arki­työ­hön on hank­keis­sa tuo­tet­tu nä­ky­viä, konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja. Hank­keis­sa on aina ta­voit­tee­na alu­eel­li­nen tar­ve, sik­si ke­hit­tä­mis­työ­tä teh­dään laa­jas­sa yh­teis­työs­sä alu­een työ­e­lä­män, jul­kis­hal­lin­non ja kol­man­nen sek­to­rin kans­sa. Tällöin hank­keet tukevat myös nii­den omia ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta. 

Kehittämishankkeet, joissa Kainuun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala on ollut mukana, tukevat perustehtävää. Hankkeet myös pa­ran­ta­vat opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­suuk­sia toi­mia kan­sain­vä­li­sil­lä työ- ja kou­lu­tus­mark­ki­noil­la.

Kainuun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla  tällä hetkellä meneillään olevat kehittämishankkeet:

PuhVi -Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt 1.8.2014 – 31.12.2015

Venäjä-verkosto 1.10.2010 – 31.12.2015

NuHeViMa 1.3.2015-31.12.2017

Erasmus+ Catering

Suomat-akatemia 8.5.2015 – 31.12.2016