Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä -hanke

Tämä hanke on OPH:n yhdeksälle koulutusorganisaatiolle myöntämä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään myönnetty avustuksella toteutettava hanke, jota koordinoi Liikelaitos Edupoli.

Yhteishankkeen tavoitteet:

1. Kehitämme yhteistyössä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien yritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa.

2. Kehitämme, laadimme ja testaamme em. omavalvontaan liittyvää ohjausmateriaalia yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa.

3. Ohjaamme ja tuemme sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien kotityöpalveluyritysten em. omavalvontasuunnitelman laadintaa, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä.

4. Kehitämme yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa niiden markkinointia sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa sekä muissa sähköisissä verkkopalveluissa (esim. www.kotityopalvelut.fi, Facebook, Twitter).

5. Suunnittelemme ja toteutamme ePortfolio-palvelun käytön koulutusta oppilaitoksille sekä kotityöpalveluyrittäjille. Tarjoamme ePortfolion kautta yrittäjille työkalun oman osaamisen kuvaamiseen ja dokumentointiin, portfolion ja ansioluettelon rakentamiseen sekä ylläpitämiseen verkossa.

Kainuun ammattiopiston tavoitteet:

Olemme mukana yhteishankkeen tavoitteiden toteuttamisessa sekä työstämme erityisesti yhteishankkeen kohtien 4 ja 5 tavoitteiden toteutumista.

Valtakunnalliset tulokset joulukuussa 2013 hankkeen loppuseminaarissa

1. on luotu toimiva yhteistyö Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa

2. on kehitetty, laadittu ja testattu omavalvontaan liittyvää ohjausmateriaalia kotiin tuotettavien palvelujen osalta (saatavilla www.kotityöpalvelut.fi sivustolla)

3. on kehitetty kotityöpalveluyritysten toimintaa omavalvontasuunnitelman toteuttamiseksi

4. on luotu toimintatapoja, joilla kotityöpalvelualan yritykset pystyvät osallistumaan sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen osaamisensa kehittämisessä, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa

5. kuluttajat ja ostajat ovat tietoisia laadukkaista kotityöpalvelu yrityksistä

6. on suunniteltu ja toteutettu ePortfolio -palvelu koulutuksen toteuttajille ja kotityöpalveluyrityksille

7. yrittäjillä on työkaluja oman osaamisen kuvaamisen ja dokumentointiin, ePortfolion ja ansioluettelon rakentamiseen sekä ylläpitämiseen verkossa (saatavilla www.kotityöpalvelut.fi sivustolla)

8. omavalvontasuunnitelman julkaiseminen palvelujen ostajille ja kuluttajille yrittäjien omilla verkkosivuilla ja www.kotityopalvelut.fi – sivustolla

9. kotityöpalvelualan imago ja ammatillisuus vahvistuvat sekä kotityöpalveluyritykset hoitavat yhteiskuntavelvoitteet

Kainuun ammattiopisto toivottaa ja haastaa kaikki alan yritykset mukaan kehittämistyöhön.

Yhteystiedot

Raili Heikkinen
projektipäällikkö
p. 044 068 9550
raili.heikkinen(at)kao.fi

Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä – esite 2013