Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.

Koulutuksen järjestäjä päättää erityisestä tuesta (myös mukauttamisesta ja poikkeamisesta), opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan. Erityisen tuen sisältö kirjataan HOKS:aan.

Erityinen tuki on:

  • opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea.
  • erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.
  • tarvittaessa arvioinnin mukauttamista (perustutkinnot).

Erityisen tuen tavoitteena on: 

  • opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen,
  • edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.