Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea

Uusia opintoja aloittavan opiskelijan kannattaa hakea opintotukea ja yleistä asumistukea ajoissa. Opintotuki ja asumistuki haetaan erillisillä hakemuksilla.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos opiskelupaikka on otettava vastaan, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti, kun paikka on vastaanotettu. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelijalla ei vielä olisi asuntoa opiskelupaikkakunnalla. Kun opiskeluasunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus esimerkiksi osoitteessa posti.fi/muuttoilmoitus. Kela tarkistaa opiskelijan asumisen sen jälkeen, kun syksyn ensimmäinen opintoraha on maksettu.

Tiedätkö jo, miten asut syksyllä? Hae yleistä asumistukea nyt

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Itsenäisesti vuokra-asuntoon muuttava alle 18-vuotias opiskelija voi hakea asumistukea sen jälkeen, kun hän on saanut päätöksen opintotuesta.

Asumistuki voidaan myöntää 1.8. alkaen, jos vuokrasopimus on voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon on muutettu elokuun aikana. Lisäksi hakemuksen tulee olla Kelassa syyskuun loppuun mennessä.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat puolisot tai lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Asumistuen saamiseen vaikuttavat kaikkien ruokakuntaan kuuluvien tulot. Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Vuokrasopimus tarvitaan myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Opintotuen asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

Kelan laskureilla opiskelija voi arvioida, mitä tukea hän voi saada ja kuinka paljon. Jos opiskelija on epävarma siitä, mitä tukea hän voi saada, kannattaa aloittaa kela.fi-sivulta Mitä opintotukea ja asumistukea voit saada.

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi lähettää verkossa.

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa. Yleinen asumistuki pitää tarkistaa, jos ruokakuntasi tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen asumistukipäätöksen tuloihin verrattuna. Tulojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voit tarvittaessa varmistaa tarkistushakemuksen tarpeellisuuden soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 201.

Kelan verkkosivuilla on palvelu, joka näyttää tuoreen tiedon hakemusten käsittelyajoista etuuksittain. Palvelun avulla voi arvioida, milloin hakemus käsitellään. Oman hakemuksen tilanteen voi tarkistaa kirjautumalla asiointipalveluun.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta syksyn opintoihin?

Hae oikeutta opiskelutulkkaukseen heti, kun saat päätöksen opiskelupaikasta. Muistathan myös tilata opiskelutulkin ajoissa!

Lisätietoja asiakkaille:

 


Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid

Det lönar sig för studerande som inleder nya studier att ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag i tid. Man ska ansöka om studiestöd och bostadsbidrag separat.

En ny studerande kan ansöka om studiestöd när han eller hon har bekräftat sin studieplats. Om man ska bekräfta att man tar emot studieplatsen lönar det sig att göra ansökan om studiestöd genast efter att man har meddelat att man tar emot platsen. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Det lönar sig att ansöka om studiestöd för hela studietiden på en gång.

Det går att ansöka om studiestöd även om den studerande ännu inte har en bostad på studieorten. När man har fått en studiebostad ska man göra en flyttanmälan, till exempel på adressen posti.fi/flyttanmalan. FPA kontrollerar den studerandes boende efter att höstens första studiepenning har betalats ut.

Vet du redan hur du kommer att bo på hösten? Ansök om allmänt bostadsbidrag nu

Det lönar sig för den studerande att ansöka om bostadsbidrag direkt när han eller hon har ett hyresavtal och när inkomsterna och boendeutgifterna på hösten samt övriga omständigheter kring boendet är kända. Studerande under 18 år som flyttar självständigt till en hyresbostad kan ansöka om bostadsbidrag efter att de fått beslut om studiestöd.

Bostadsbidrag kan beviljas fr.o.m. 1.8 om hyresavtalet träder i kraft 1.8 och de som hyr bostaden har flyttat dit inom augusti. Dessutom ska ansökan vara framme hos FPA före utgången av september.

Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ska ansöka om bidrag för hela hushållet. Till samma hushåll hör par som bor ihop eller nära släktingar (mor- och farföräldrar, föräldrar och barn) som bor i samma lägenhet samt personer som har hyrt en bostad med gemensamt hyresavtal. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på möjligheterna att få bidrag. Som hushållets inkomster beaktas förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera förmåner, till exempel studiepenning. Studielån beaktas ändå inte som inkomst.

Hyresavtalet ska fogas till ansökan. Ett hyresavtal behövs också när den som ansöker bor i en studentbostad. Hyresavtalet behöver ändå inte lämnas in om FPA får hyresavtalsuppgifterna elektroniskt av hyresvärden. Se vilka hyresvärdar som elektroniskt skickar hyresavtalsuppgifter till FPA.

De som studerar utomlands eller på Åland kan få bostadstillägg till studiestödet. Bostadstillägget betalas också till dem som i Finland studerar på en avgiftsbelagd utbildning vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på läroanstaltens elevhem. Man ska ansöka om studiestödets bostadstillägg samtidigt som man ansöker om studiestöd.

Det lönar sig att ansöka på nätet

Med FPA:s beräkningsprogram kan studerande ta reda på vilka stöd de har möjlighet att få och hur mycket. Om du är osäker på vilka stöd en studerande kan få, lönar det sig att först kolla webbsidan Vilka stöd kan man få.

Det är möjligt att göra både studiestödsansökan och ansökan om bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst, www.fpa.fi/etjanst. Även bilagor kan lämnas in via e-tjänsten.

En studerande som får både allmänt bostadsbidrag och studiestöd måste följa med hur årsinkomstgränsen för studiestöd uppfylls samt månadsinkomsten som inverkar på bostadsbidraget. Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om ditt hushålls inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet. Ändringar i inkomsterna ska meddelas omedelbart. Innan du ansöker om en justering av bostadsbidraget kan du vid behov försäkra dig om att en justering av bidraget är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 221.

På FPA:s webbplats finns en funktion som visar aktuell information om handläggningstider av ansökningar per förmån. Funktionen ger en uppskattning av när ansökan behandlas. Via e-tjänsten kan man kolla handläggningssituationen för sin ansökan.

Behöver du tolkning för studierna i höst på grund av funktionsnedsättning?

Ansök om rätt till studietolkning genast när du har fått ett beslut om studieplats. Kom också ihåg att beställa studietolk i tid!

Närmare information för studerande:

 


Were you granted a place of study? Remember to apply for student financial aid and housing allowance

New students should apply for student financial aid and general housing allowance in time. Student financial aid and housing allowance are applied for on separate applications.

New students can apply for student financial aid when the place of study has been confirmed. If you have to separately accept the place of study, you should apply for student financial aid as soon as you have accepted the place of study. Financial aid can be granted from the beginning of the month in which the application arrived. You should apply for financial aid for your entire course of study at the same time.

Students can apply for financial aid even if they have not yet arranged housing in the town or city where they will be studying. When housing has been arranged, the student must file a notification of move for instance online at posti.fi/changeaddress. Kela checks the student’s accommodation when the first study grant for the autumn has been paid.

Do you already know where you will be living in the autumn? Apply for general housing allowance now

Students should apply for housing allowance as soon as they have entered a rental agreement and have information about their income, housing costs and other living circumstances during the autumn. Students under 18 years of age who independently move into rental housing can apply for housing allowance after they have received a decision on the student financial aid.

Housing allowance can be granted starting from 1 August if the rental agreement is valid from 1 August and you move into the home in August. Furthermore, the application should be submitted to Kela by the end of September.

The general housing allowance is granted to the entire household as a whole. The application is made by one household member on behalf of all residents. A household includes spouses/partners or close relatives (grandparents, parents and children) who live in the same home, or persons renting a home under a joint rental agreement. The award of housing benefits is affected by the regular income of  all the persons making up a household. Earnings, capital income and most benefits, such as student financial aid, are counted as the household’s income. The student loan does not count as income.

The rental agreement must always be enclosed with the application. A rental agreement is also needed when the applicant lives in a student apartment. If information about the rental agreement is provided to Kela electronically by the landlord, you need not enclose the rental agreement. Landlords who provide rental agreement information to Kela electronically.

A student housing supplement may be available to those who are studying abroad or in the Åland Islands. A supplement is also paid to students who are enrolled in a tuition-based programme at a Finnish folk high school or sports institute and live in the school dormitory. The student housing supplement is applied for with the same application as the student financial aid.

Online application is quick and easy

With the help of Kela’s calculators (www.kela.fi/laskurit (in Finnish) or www.fpa.fi/berakningar (in Swedish)) students can estimate what type of benefit they can receive and the amount of the benefit. If you are unsure about which benefits students can get, start by reading the page What kind of student financial aid and housing benefits can you get?  

Both student financial aid and housing allowance can be applied for via Kela’s online customer service at www.kela.fi/asiointi (in Finnish) or www.fpa.fi/etjanst (in Swedish). Supporting documentation can also be sent online.

Students who receive both housing allowance and student financial aid must keep track of the annual income limit in connection with student financial aid and the monthly earnings that affect the housing allowance. General housing allowance must be reviewed if the income of your household increases by at least EUR 400 per month or decreases by at least EUR 200 per month compared to the previous housing allowance decision. Changes in income must be reported to Kela without delay. Before submitting a request for a review of your housing allowance, you can check if you need to submit a request for a review by calling Kela’s customer service number 020 634 2550.

What to do if you need interpreter assistance for your studies in the autumn because of a disability or impairment

Apply for the right to interpreter assistance for students as soon as you get a decision that you have been granted a place of study. Be sure also to book an interpreter well in advance.

Additional information for customers:

Easy-to-read tips on housing allowance: