Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Rekisterin nimi

Kao.fi -verkkosivuston kautta täytettyjen lomakkeiden henkilötietorekisteri.

Rekisterinpitäjä

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Opintie 3
87100 Kajaani
Y-tunnus 0214958-9

Rekisterin vastuuhenkilö

Markkinointisuunnittelija, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointisuunnittelija
viestinta(at)kao.fi

Kajaanin kaupungin tietosuojavastaava

Tarja Nahkiaisoja
Tietosuojavastaava
p. 044 7100 666
tietosuoja(at)kajaani.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kainuun ammattiopiston kao.fi -verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomakkeella palautetta, kysymyksiä ja kommentteja KAOlle.

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn palautelomakkeella ilmoittamat tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa. Turvallisuussyistä kaikista kao.fi-osoitteen kautta lähetetyistä viesteistä tallentuu rekisteröidyn IP-osoite verkkosivuston ylläpitojärjestelmään. IP-osoite tarkistetaan vain siinä tapauksessa, että lähetetyn lomakkeen sisältö antaa aihetta epäillä opiskelu- tai työympäristön turvallisuuden tai tietoturvallisuuden olevan uhattuna.

Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin lomakkeisiin ja tietoihin. Lomakkeen lähettäessään palaute- ja yhteydenottolomakkeen tai muun lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin.

Rekisterin tiedot säilytetään KAOn käyttämässä WordPress -julkaisujärjestelmässä. Palaute ja yhteydenotto lähetetään käsittelyn nopeuttamiseksi myös pääasiallisen käsittelijän sähköpostiin. Lomakkeilla antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Palaute- ja yhteydenottolomakkeiden tiedot säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka, kunnes palaute- tai yhteydenottopyyntö on käsitelty. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua palautteen tai yhteydenottopyynnön lähettämisestä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Turvallisuussyistä järjestelmä kerää lomakkeen lähettäjän IP-osoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä. IP-osoitteen järjestelmä tallentaa automaattisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palauteet ja yhteydenotot voidaan luovuttaa KAOn sisällä palautteen tai yhteydenoton käsittelyä varten. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tapahtumien ilmoittautumisten osalta rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman järjestelyihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kesken.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus, päivitys ja poistaminen tapahtuvat ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyn valitusoikeus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. (tietosuoja-asetus 77 art.) Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.