Työpaikalla tapahtuva oppiminen, työssä oppiminen, työelämäyhteistyö, työelämäpalvelut

Työelämäyhteistyö ja -palvelut

Kainuun ammattiopisto tekee monipuolista yhteistyötä alueen yritysten ja työelämän edustajien kanssa. Erilaisten työelämäpalvelujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen, opettajien työelämäjaksojen, projektien ja työpaikkaohjaajakoulutusten tavoitteena on tukea elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden jatkuvaa yhteistyötä.

Alakohtaisten yhteistyöverkostojen ja kehittämisryhmien avulla

  • tehostetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen alueellista koordinointia
  • kehitetään laadukasta työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttöjen ohjausta ja toteutusta
  • kerätään palautetta, jonka avulla saadaan tietoa järjestelmien kehittämiseen ja koulutuksen työelämävastaavuuden parantamiseen
  • ennakoidaan koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksia.

Oppilaitoksen työelämäpalveluihin sisältyy mm. osaajatarpeiden ennakointia, koulutuksia ja asiantuntijapalveluja.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa yrityksen henkilöstöstä nimetty työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekä työpaikalla tapahtuva oppimisen että näyttöjen ohjaamisessa ja ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä. Tässä tehtävässä toimiminen vaatii työpaikkaohjaajalta oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin taitoja.

Järjestämme sekä monialaisia että yrityskohtaisia työpaikkaohjaajakoulutuksia käytännön ohjaustyössä mukana oleville työelämän edustajille Kainuussa ja Kuusamossa. Lisäksi suunnittelemme ja järjestämme tarpeen mukaan jatkokoulutusta ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Opettajien työelämäjaksot

Työelämäjaksoilla (kesto noin 2 viikosta 2 kuukauteen) opettajat työskentelevät oman opintoalansa yrityksissä perehtyen alansa työtehtäviin, työprosesseihin ja laitteisiin. Samalla he luovat verkostoja työelämän ja toisten oppilaitosten asiantuntijoiden kanssa.

Kehittämishankkeet

Työelämäyhteyksiä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttötoimintaa kehitetään jatkuvasti myös hankkeiden avulla. Lähtökohtana ovat ammattiopiston strategiat, opetuksen ja ohjauksen kehittämistarpeet sekä yhteistyöyrityksien ja työpaikkaohjaajien tukeminen.

Viime vuosina on erityisesti panostettu työpaikkaohjaajakoulutuksiin, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittämiseen, työpaikkaohjaajien arviointikoulutuksiin ja opettajien työelämäjaksoihin. Hankkeissa on myös aktiivisesti kehitetty toimintamalleja opiskelijoiden yksilöllisten, joustavien opintopolkujen luomiseksi ja työuralle siirtymisen tehostamiseksi.

Työpaikkaohjaajan käyttöohje Wilmaan