Hyppää sisältöön

IT-palvelujen käyttösäännöt

IT-palvelujen käyttösäännöt lyhyesti

Säännöt sitovat ja velvoittavat jokaista käyttäjää. Myös sinua.

Säännöt koskevat kaikkien Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen IT-palvelujen, laitteiden, sovelluksien ja verkkojen käyttöä.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos osoittaa IT-palvelujen käyttövaltuuden myöntämällä siihen käyttäjätunnuksen tai tuomalla palvelun saataville.

Jokainen vastaa henkilökohtaisesti kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. IT-palvelut on tarkoitettu käytettäväksi työtehtäviin ja opiskeluun.

Kun noudattaa kohtuutta, lakeja ja hyviä tapoja, palveluja saa käyttää myös yksityisiin asioihin.

Kaikkien tulee kunnioittaa yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta.

Kaikki kaupallinen tai julistava toiminta on kiellettyä. Kaikki luvaton käyttö on kiellettyä.

Käyttöä valvotaan, sääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia.

IT-palvelujen käyttösäännöt

IT-palvelujen käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen yhteisön jäseniä, IT-palvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjiä sekä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen yksiköitä.

Säännöt koskevat kaikkia Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen laitteita, IT-palveluja ja niiden käyttöä. Ne koskevat myös palveluja, joiden käyttömahdollisuus tai -valtuus on saatu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen välityksellä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Kajaanin kaupunkikonsernin jäsenorganisaatioiden palvelut.

Käyttövaltuus

Käyttövaltuus osoitetaan myöntämällä käyttäjätunnus tai tuomalla palvelu saataville

Käyttövaltuuden saaneilla henkilöillä on lupa käyttää Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen IT-palveluja. IT-palveluiden käyttösääntöjen noudattaminen on käyttövaltuuden edellytys.

 • IT-palvelujen käyttövaltuudet riippuvat käyttäjän asemasta ja tehtävistä(rooleista) Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa
 • henkilöllä voi olla useita rooleja samanaikaisesti.

Käyttövaltuudet ovat määräaikaisia

Käyttövaltuus päättyy, kun

 • henkilö ei enää kuulu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen
 • määräaikaiseksi myönnetty käyttövaltuus vanhenee
 • henkilön rooli muuttuu siten, ettei IT-palvelun käyttövaltuudelle ole enää perustetta mm. henkilöstön osalta virkavapaa ja opiskelijoilla poissaolevaksi ilmoittautuminen.

Käyttövaltuutta voidaan rajoittaa, jos siihen liittyen on perusteltu epäily tietoturvallisuuden vaarantumisesta tai väärinkäytöstä.

Käyttäjän tulee poistaa henkilökohtaiset sähköpostinsa ja tiedostonsa ennen IT-palvelun käyttövaltuuden loppumista.  Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos poistaa tiedostot ja postilaatikon 100 päivän kuluttua tunnuksen käytön tai käyttövaltuuden loppumisesta. Henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän on siirrettävä työhönsä liittyneet viestit ja tiedostot esihenkilön kanssa sovitulle henkilölle. Tämä pätee myös opiskelijaan, joka on ollut työsuhteessa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen opiskeluoikeuden aikana.

Jokaisen on itse poistettava henkilöstö- tai opiskelijaetuna kotikäyttöön lisensoidut ohjelmistot työsuhteen tai opinto-oikeuden päättyessä.

Käyttäjätunnus

 • käyttäjä tunnistetaan (identifioidaan, autentikoidaan) käyttäjätunnuksen perusteella
 • jokaisella käyttäjällä tulee olla yksilöivä tunniste tunnistamista vaativissa IT-palveluissa

Käyttäjätunnukseen voidaan liittää hakemuksesta erilliskäyttövaltuus. Erilliskäyttövaltuus voi vaarantaa tietojen luottamuksellisuuden. Esimerkki: työasemaluokan erityisohjelmiston vaatimia pääkäyttäjävaltuuksia varten myönnetty erilliskäyttövaltuus.

 • Erilliskäyttövaltuuksia saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
 • jokainen erilliskäyttövaltuuden käyttäjä on vastuussa omasta toiminnastaan
 • Erilliskäyttövaltuudet myöntää hakemuksesta Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen digipalvelut
 • Erilliskäyttövaltuudet hakee opintokokonaisuuden opettaja, johon erilliskäyttövaltuus liittyy

Jokainen vastaa käyttäjätunnuksistaan henkilökohtaisesti

Käyttäjätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen salasanapolitiikan mukaisesti. Jos salasanan tai muun tunnisteen epäillään joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

 • käyttäjätunnusta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön
 • käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä
 • käyttäjä on taloudellisessa ja oikeusvastuussa tunnuksen käytön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta
 • toisen henkilön käyttäjätunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi

Käyttäjien oikeudet ja vastuut

IT-palvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen IT-palvelut on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai hallintoon Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa.

Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin

Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja verkkopalvelujen käyttäminen. Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa

 • haitata järjestelmän muuta käyttöä, eikä
 • olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden tai Suomen lainsäädännön kanssa.

Kaupallinen toiminta tai julistaminen ei ole hyväksyttävää yksityistä käyttöä

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtajalta voi hakea allekirjoitettua, kirjallista poikkeuslupaa.

 • Kaupallinen käyttö on sallittu vain Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen lukuun
 • käyttö vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen toimintaan on sallittu vain Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen oppilaitosvaaleissa, oppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten yms. toiminnassa
 • käyttö kaikkeen julistavaan toimintaan on kielletty
 • resurssien tarpeeton käyttö on kielletty

 Lakeja on noudatettava

 • laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia ei saa julkaista, välittää eikä jaella.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen

Yksityisyys ei ulotu kaikkeen henkilön hallussaan pitämään työtehtäviin liittyvään materiaaliin.

 • Opiskelijan hallussa oleva aineisto tulkitaan yksityiseksi.
 • Henkilökunnan tulee pitää yksityinen aineisto selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta.
 • hakemistossa, jonka nimi on ”private”
 • tämä sääntö koskee myös opiskelijaa, joka on työssä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa.

Jokainen vastaa tietoturvasta

Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viiveettä ilmoittaa KamIT Helpdeskiin, 044 497 5000, helpdesk.kamit.fi tai helpdesk@kamit.fi.

 • Henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään
 • jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista
 • muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksella on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää IT-palvelujen käyttöä.

Luvattoman palvelun pystyttäminen on kielletty

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen hyväksymiä laitteita. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen verkoissa saa tuottaa palveluita vain Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen antamalla luvalla.

Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty

Mitään käyttövaltuutta ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin tai muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.

Tietojärjestelmien osia tai piirteitä, joita ei ole selkeästi tuotu yleisesti käytettäviksi, ei saa käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ylläpitoon tarkoitetut työkalut tai järjestelmän asetuksilla estetyt toiminnot.

Tietojen urkinta ja käyttäjien harhautus on kielletty

Älä huijaa, älä hanki tietoa oikeudettomasti.

Muita määräyksiä

Voimaantulo

Nämä IT-palvelujen käyttösäännöt tulevat voimaan 1.7.2021 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt. Tämän jälkeen uudet IT-palvelut tulee toteuttaa näiden sääntöjen mukaisesti.

Muutoksenhallinta

Nämä käyttösäännöt tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassa olevia palveluita ja lainsäädäntöä. Muutostarpeesta päättää Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen digipalvelut.

Muutoksesta tiedotetaan vain tavanomaisten tiedotuskanavien kautta, ei henkilökohtaisesti.

Käyttösäännöistä poikkeaminen

Lupa käyttösäännöistä poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella ja perustellusta syystä. Luvan poikkeamaan voi myöntää Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen digipalvelut. Luvassa voi olla ehtoja, rajoituksia ja lisävastuita.

Valvonta

Käyttösääntöjen valvonnasta vastaavat Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen digipalvelut, palveluiden ja IT-palveluiden omistajat sekä työnjohdollisesti esihenkilöt kukin osaltaan. Rikkomuksista rangaistaan tietotekniikkarikkomusten seuraamiskäytännön mukaisesti.

Lisätietoja

IT-palveluita koskevat säännöt ja ohjeet ovat Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen Intrassa.

Keskeinen lainsäädäntö

Tietohallintoa sekä IT-palvelujen käyttöä säätelevät useat lait ja asetukset. Niissä määritellään myös väärinkäytön mahdollisia seuraamuksia. Toisen asteen koulutusta, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: