Hyppää sisältöön

Osaamisen arviointi

Arviointia tehdään ammatillisessa koulutuksessa useissa eri tilanteissa. Arviointi on

 • palautteen antamista osaamisen kehittymisestä
 • osaamisen arviointia näytössä.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arviointi tehdään työelämälähtöisesti ja yhteiseen arviointikriteeristöön verraten. Osaamisen arviointiin liittyviä käytäntöjä ohjaa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma.

Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana

Opiskelijan osaamista arvioivalla tulee olla ammattitaito ja osaaminen arvioitavaan tutkinnon. Lisäksi työpaikkaohjaajan tulee olla perehtynyt osaamisen arviointiin ja arvioimansa tutkinnon tai koulutuksen perusteisiin.

Työpaikkaohjaaja ei saa tehdä arviointia esteellisenä. Hän arvioi esteellisyyttään hallintolain 27–29 pykäliä soveltaen. Arvioija ja arvioitava eivät voi olla sukulaisuussuhteessa.

Opettajat perehdyttävät työpaikkaohjaajat arviointitehtävään opiskelijan työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyvän jakson alkaessa.

Työpaikkaohjaajakoulutuksessa uusi työpaikkaohjaaja saa hyvät perustiedot ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ohjaamisesta ja arvioinnista. Lisätietoja työpaikkaohjaajakoulutuksesta.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma kokoaa arviointiin liittyvät toimintatavat ja ohjeet. Kainuun ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on julkaistu ePerusteet-palvelussa.

Koulutuksen toteuttamissuunnitelmasta löytyvät tutkintokohtaisesti tarkemmat tiedot osaamisen arviointiin tutkinnon osittain. Näitä tietoja opiskelija tarvitsee osaamisen osoittamista suunnitellessaan ja arvioijat tehdessään arviointia.

Työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille on omat oppaat osaamisen arviointiin:

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sisältää:

 • henkilökohtaistaminen
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • tutkinnon osan opetus ja ohjaus
 • opintojen tuen toteuttaminen
 • näyttöjen suunnittelu ja arviointi
 • valmistuminen

Opiskelijalle

 • Opettaja ja opiskelija sopivat osaamisen osoittamisesta ja osaamisen arvioinnista henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain ja niiden suunnittelusta vastaa opettaja. Suunnittelu tehdään yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Osaaminen voidaan osoittaa useammassa näytössä ja vähintään toisen arvioijista tulisi olla paikalla arvioimassa näyttöä.

 • Opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä verrataan perusteissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Arviointi tehdään arviointikriteereitä käyttäen. Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1 – 5 ja ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty/hylätty’.

  Koko tutkinnon osaa koskeva arviointipäätös tehdään ja arvosana annetaan arvioijien yhteisenä päätöksenä. Opiskelijalla on oikeus itsearviointiin, mutta itsearviointi ei vaikuta arviointipäätökseen.

  Opiskelijan saamasta opetuksesta ja ohjauksesta huolimatta voi käydä niin, että osaamista arvioitaessa havaitaan, ettei opiskelija ole saavuttanut tutkinnon osassa edellytettyä osaamista. Arviointipäätökseksi tulee tällöin hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus uusia näyttö ja hankkia tarvittaessa tätä varten lisää osaamista.

  Opiskelijalla on myös mahdollisuus osoittaa osaamistaan uudelleen ja hän voi myös korottaa saamaansa hyväksyttyä arvosanaa.

 • Opiskelijalla on oikeus saada tietää, miten hänen osaamistaan on arvioitu ja miten arviointiperusteita on sovellettu. Nämä tiedot opiskelijan tulisi saada jokaisesta suorittamastaan tutkinnon osasta arviointipäätöksen yhteydessä.

  Jos opiskelija kokee, että arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita väärin, hän voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Kirjallinen pyyntö tehdään arvioijille 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut arvioinnin tulokset ja tiedot siitä, kuinka arviointiperusteita on sovellettu. Opiskelija saa arvioinnin tarkistamisesta päätöksen.

  Jos opiskelija kokee, että päätös ei ole oikea, hän voi tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

  Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu).