Hyppää sisältöön

Läsnäolo-ohje

​​​​1 Yleistä

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opintojen tulee edistyä HOKSissa suunnitellun mukaisesti tai suunnitelmaa on päivitettävä.

Jos opiskelijan opiskelu ei ole päätoimista, asiasta keskustellaan opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa sekä tehdään Kelalle ns. valvontailmoitus (ks. Kelan ohjeet).​

2 Poikkeukset läsnäolosta

2.1 Läsnäolopoikkeukset

Opiskelijan poissaolo HOKS:ssa suunnitellusta osaamisen hankkimisesta oppilaitoksessa tai työpaikalla voi johtua monista syistä. Tärkeää on, että opiskelija tiedottaa ja keskustelee poissaolon syystä kyseisten opintojen opettajan kanssa. Mikäli kyseessä on koulutussopimus- tai oppisopimusjakso poissaolojen osalta, noudatetaan lisäksi työpaikan ohjeita. Tiedossa oleviin, tuleviin poissaoloihin on pyydettävä aina lupa etukäteen. Luvan voi myöntää perustellusta syystä:

 • ​ko. opintojen opettaja, jos poissaolo kestää enintään 2 tuntia
 • omaohjaaja / työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava opettaja, jos poissaolo kestää enintään 3 työpäivää
 • koulutuspäällikkö, jos poissaolo kestää yli 3 työpäivää.

Opiskelija tekee poissaoloanomuksen 1–3 päivän ja yli kolmen päivän poissaoloista Wilmassa olevalla hakemuksella.

Oppilaskuntatoiminta

Kainuun ammattiopistossa on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta, jonka tehtävistä säädetään laissa  531/2017 (Laki Ammatillisesta koulutuksesta). Sen varmistamiseksi, että opiskelijat voivat osallistua oppilaskunnan toimintaan on pyrittävä ensisijaisesti työjärjestysjärjestelyin. Jos oppilaskuntatoimintaa on opiskelijan opetustuntien aikana, on opiskelijan keskusteltava asiasta aina opettajan kanssa.​

2.2 Sairastuminen

Opiskelijan on ilmoitettava sairastumisesta välittömästi ko. opintojen opettajalle, omaohjaajalle tai muulle sovitulle henkilölle. Opiskelijan on esitettävä selvitys sairauspoissaolostaan:

 • terveydenhoitajan tai lääkärin todistus
 • huoltajan selvitys Wilman kautta, jos opiskelija alle 18v (enintään 3 päivää)
 • selvitys Wilman kautta, kun opiskelija yli 18v (enintään 3 päivää)
 • muu opettajan hyväksymä selvitys

3 Läsnäolon seuranta suunnitellussa osaamisen hankkimisessa

Oppilaitoksessa seurataan opiskelijan läsnäoloa HOKSissa suunnitellussa osaamisen hankkimisessa kaikissa oppimisympäristöissä. Läsnäolopoikkeamat (poissaolot) merkitään aina Wilmaan. Läsnäolopoikkeamista saadaan Wilmasta reaaliaikainen tieto opettajille, muulle henkilökunnan jäsenille, opiskelijalle itselleen sekä alaikäisen opiskelijan huoltajille tai muulle lailliselle edustajalle.

Epäsäännölliseen opiskeluun puututaan kohdan seitsemän mukaisesti.

4 Oppilaitoksen yhteydenpito opiskelijan huoltajaan

Koulutus ja kasvatus tulee tapahtua yhteistyössä opiskelijan huoltajien kanssa. Epäsäännöllisestä opiskelusta keskustellaan opiskelijan kanssa ja ollaan yhteydessä opiskelijan huoltajaan tai muuhun lailliseen edustajaan ja opiskelijahuoltohenkilöstöön.

5 Opiskelijan katsominen eronneeksi oppilaitoksesta

5.1. Laki ammatillisesta koulutuksesta

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta lain 531/2017 11§:ssä säädetyssä ajassa. Koulutuksen järjestäjä tekee asiasta päätöksen, jossa opiskelija katsotaan eronneeksi.

Opiskelijan eronneeksi katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijalle. Ennen ilmoitusta, asia tulee käsitellä opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Päätöksen asiasta tekee koulutuspäällikkö.

Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on neuvoteltava asiasta opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa, joka päättää asiasta.

Eronneeksi katsotulle tai eronneelle opiskelijalle pyritään löytämään jatko-opiskelupaikka oppilaitoksestamme.

5.2. Oppivelvollisen eroaminen oppilaitoksesta

Ennen päätöksen tekemistä koulutuksen järjestäjän on selvitettävä, onko oppivelvollinen aloittanut uudet opinnot. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneen oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Edellä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on myös silloin, jos oppivelvollisen opiskeluoikeus on peruutettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla. Ilmoitukset tehdään opintotoimistosta koulutuspäällikön päätöksen perusteella.

Poiketen siitä, mitä muualla laissa säädetään, oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet laissa 1214/2020 4 §:ssä tarkoitetut opinnot.

5.3 Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;

3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;

4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

6 Opintojen täydentäminen

Opiskelijan poissaolojen aikana kertyvä osaamisvaje täydennetään ja vaadittava osaaminen näytetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

7 Epäsäännöllisen opiskelun aiheuttamat toimenpiteet ja ojentamistoimet

7.1 Keskustelu / puhuttelu

 • Ko. opintojen opettaja keskustelee opiskelijan kanssa heti, kun poissaoloja ilmenee.
 • Jos poissaolot jatkuvat keskusteluista huolimatta, opettaja on yhteydessä omaohjaajaan ja omaohjaaja aloittaa tukitoimien suunnittelun ​
 • Epäsäännöllisen opiskelun jatkuessa omaohjaaja on yhteydessä opiskelijan huoltajaan,
  • jos opiskelija alle 18 v
  • jos opiskelija huoltajasta ”riippuvainen”.

7.2 Huomautus epäsäännöllisestä opiskelusta

 • ​Omaohjaaja päättää huomautuksen antamisesta opiskelijalle.
 • Huomautuslomake lähetetään huoltajalle
  • jos opiskelija alle 18 v
  • jos opiskelija huoltajasta ”riippuvainen”
 • Opintosihteerit hoitavat postituksen ja arkistoinnin sekä tiedottavat koulutusalan opiskelijahyvinvointiryhmää.

7.3 Rehtorin virallinen varoitus (Laki 531/2017 ja Laki 1214/2020)

 • ​Ennen kirjallisen varoituksen antamista läsnäolon laiminlyönti sekä aiemmat puhuttelut ja huomautukset on kirjattava sekä varattava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuulluksi
 • kuulemisen suorittaa/järjestää koulutuspäällikkö
 • kirjallinen varoituslomake lähetetään myös huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle
  • jos opiskelija alle 18 v
  • jos opiskelija huoltajasta ”riippuvainen”
 • opintosihteerit hoitavat postituksen ja arkistoinnin

7.4 Määräaikainen erottaminen (Laki 531/2017 ja Laki 1214/2020)

Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta on kuultava myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Kuulemisen suorittaa/järjestää koulutusjohtaja.

Mikäli epäsäännöllinen opiskelu jatkuu kirjallisesta varoituksesta huolimatta, koulutuspäällikkö tekee esityksen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta enintään yhdeksi vuodeksi monijäseniselle toimielimelle.

Toimielimen toimintaa määrittelee Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 93§ ensimmäinen ja toinen momentti: monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimielimen kokouksen päätöksen tiedoksiannon suorittaa koulutuspäällikkö.

Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

Oppivelvollinen voidaan kurinpitotoimena erottaa määräaikaisesti enintään 3 kk ajaksi. Oppivelvollisen voi erottaa vain monijäseninen toimielin. Oppivelvollisuuden suorittaminen erottamisen aikana tulee suunnitella etukäteen. Opiskelija on oikeutettu erottamisen aikana opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelijahuollon palveluihin.

Tämä ohje on voimassa 1.8.2021 lukien toistaiseksi.