Hyppää sisältöön

Kainuun ammattiopiston järjestyssääntö

1. Järjestyssääntöjen peruste

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 nojalla Kainuun ammattiopistolle (myöhemmin KAO) on laadittu järjestyssäännöt.

Järjestyssäännön tavoitteena on taata jokaiselle KAOssa työskentelevälle työrauha, viihtyvyys ja turvallisuus sekä näin edistää opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista.

Nämä järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä ja ne ovat voimassa KAOn kaikkien toimipaikkojen alueella ja opiskeluun välittömästi liittyvissä oppimisympäristöissä.

KAOn oppimisympäristöksi katsotaan toimipaikan/-pisteen tontti ja sillä olevat rakennukset sekä kaikki ne alueet, työkoneet ja ajoneuvot, joilla opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelmien mukaisesti.

Opetussuunnitelman mukaisia ja opiskeluun välittömästi liittyviä oppimisympäristöjä ja tilanteita ovat mm. opintomatkat, KAOn järjestämät opiskeluaikana ja opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden KAOn tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tilaisuudet, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta.

Lisäksi voimassa ovat muut ammattiopiston tai sen henkilökunnan antamat ohjeet ja määräykset. Työssäoppimispaikoissa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä ja toissijaisesti KAOn järjestyssääntöä.

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen.

 2. Työrauha, käyttäytyminen ja viihtyvyys

Jokaisella opiskelijayhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Jokaisen tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä opiskeluilmapiiriä. KAOlla on oma kiusaamisen vastainen toimintamalli.
Ruokailun tulee tapahtua kanssaihmiset huomioiden sekä hyviä pöytätapoja ja ohjeita noudattaen. Jokainen opiskelija ja muu työyhteisön jäsen on vastuussa toiminta-alueensa ja käyttämiensä tilojen siisteydestä.

3. Omaisuuden käsittely

Saadessaan käyttöönsä opiskeluun tarvittavia välineitä, tarvikkeita tai laitteita tulee opiskelijan käsitellä niitä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija allekirjoittaa oppilaitokseen tultuaan sitoumuslomakkeen tietojärjestelmien käyttöön.

Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Tahallinen rikkominen, vahingoittaminen ja omaisuuden kadottaminen tai palauttamatta jättäminen johtaa korvausmenettelyyn. Omaisuuden vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (L412/1974) mukaan.

Asiakastilanteissa toimitaan henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

KAO ei vastaa ammattiopiston tiloihin jätetystä omaisuudesta.

4. Työturvallisuus

Jokaisen KAOn opiskelijan on noudatettava yksikkö- ja alakohtaisia työturvallisuussääntöjä ja –suunnitelmia sekä kiinteistökohtaisia turvallisuusohjeita. Mikäli opiskelija huomaa työturvallisuuteen liittyviä puutteita, on hänen ilmoitettava niistä viipymättä henkilökunnalle (L738/02)

5. Päihteet ja huumeet

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen KAOn oppimisympäristöissä ja ammattiopistoa edustettaessa on kielletty (L531/2017). Tarvittaessa oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.

6. Tupakointi

Tupakointi ja tupakkatuotteiden (mm. nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja käsittely on kielletty KAOn oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAOn järjestämissä tilaisuuksissa. (L698/2010). Kielto koskee kaikkia opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita.
Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. (L698/2010).

7. Roskaaminen

Oppilaitosympäristöä ja siihen välittömästi liittyvää katualuetta ei saa roskata. Roskaamiseen syyllistyvä on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. (L91/2000)

8. Kielletyt esineet ja aineet

Oppilaitokseen ja KAOn oppimisympäristöihin ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (L531/2017)
Jokaisen henkilön, joka tekee havainnon vaarallisen esineen tai aineen säilyttämistä tai hallussapidosta KAOn oppimisympäristössä tulee välittömästi ilmoittaa havainnostaan tai epäilystään henkilökunnalle.

8.1 Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kohdassa 8 tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

8.2 Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, kohdassa 8 mainittujen esineiden tai aineiden haltuun ottamiseksi, jos opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

8.3 Haltuun ottamisen ja tarkastuksen yleiset periaatteet

Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kohdan 8.1 mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata.

Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

8.4 Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen.

Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.

Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.

Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää.

Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata.

9. Liikenne ja pysäköinti

Liikenteessä ja pysäköinnissä ammattiopiston alueilla tulee noudattaa liikennesääntöjä sekä muita erikseen annettuja lisäohjeita.

10. Oppilaitoksen alueelta poistuminen

Mikäli opiskelija poistuu luvatta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluun liittyvä vakuutusturvansa ole voimassa.

11. Sääntörikkomusten käsittely ja ojentamistoimet

Opettajan ja jokaisen KAOn henkilöstöön kuuluvan, joka havaitsee opiskelijan rikkoneen järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyneen epäasiallisesti:

 • tulee neuvoa ja ohjata häntä tarkoituksenmukaisella tavalla kasvatuksellisin keinoin tai
 • saattaa rikkomus kurinpitoasiana käsiteltäväksi.

Kurinpitomenettelyjä ovat:

Poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta (max 3 pv),

 • opetuksen häirintä
 • käyttäytyminen väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • toisen terveyden tai hengen vaarantaminen
  Toimivaltainen taho: rehtori, koulutuspäällikkö, opettaja, harjoittelupaikan edustaja yhdessä tai kukin erikseen. (Ei ole hallintopäätös, mutta toimet tulee kirjata)

Kirjallinen varoitus

 • opetuksen häirintä
 • käyttäytyminen väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • toisen terveyden tai hengen vaarantaminen
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä
 • kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen antamisesta
 • on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita väärin
  Päättävä taho: Rehtori

Opiskeluoikeuden pidättäminen

 • siihen asti kunnes suostuu opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin liittyviin terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin
 • siihen asti, kunnes suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi tilanteissa, joissa opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
  Päättävä taho: Monijäseninen toimielin

Erottaminen oppilaitoksesta määräajaksi, enintään 3 kuukauden ajaksi

 • jos teko tai laiminlyönti on vakava
 • jos opiskelija jatkaa kohdassa b) tarkoitettuja epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan
  Päättävä taho: Rehtori

Erottaminen oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi

 • jos teko tai laiminlyönti on vakava
 • jos opiskelija jatkaa kohdassa b) tarkoitettuja epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan
  Päättävä taho: Monijäseninen toimielin

Erottaminen opiskelija-asuntolasta enintään 3 kuukauden ajaksi

Erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi

KAO saattaa kaiken opiskeluyhteisöön tai yksilöön kohdistuvan uhkailun ja väkivallan poliisitutkintaan.

Tupakoinnista on erillinen toimintaohje, joka sisältää ojentamistoimet tupakointirikkeistä.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomuksista on määritelty laissa ammatillisesta koulutuksesta. Ne käyvät ilmi KAOn nuorisoasteen opiskelijan oppaasta ja aikuiskoulutuksen opinto-oppaasta.

12. Muita määräyksiä

Matkapuhelimien sekä muiden kuuntelu-, peli- tai viihdelaitteiden tai -välineiden käyttö, ilman lupaa, on oppimistilanteiden aikana kielletty.
KAOn alueella ja tilaisuuksissa otetun kuva- ja äänimateriaalin julkaiseminen ilman asianomaisten lupaa on kiellettyä.

Rehtorit, koulutuspäälliköt voivat antaa tätä järjestyssääntöä tarkentavia ja soveltavia ohjeita ja määräyksiä.