Hyppää sisältöön

Opiskelijan hyvinvointi ja tuki

Kainuun ammattiopisto tarjoaa opiskelijoilleen tukea opintoihin ja hyvinvointiin: opinto-ohjausta, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, Kohtaamon ja erityistä tukea sekä opiskeluhuollon tukea. Opiskeluhuollon palveluja ovat erimerkiksi opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja nuorisopsykologin asiakastyö, opintotoimiston palvelut sekä omaohjaajan tuki opiskelijoille. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille oppilaitoksessa toimiville ja sitä tehdään yhteistyössä kotien kanssa.

Oppimisen tuki eli pedagogiset tukimuodot ovat opetuksellisia tukitoimia, joilla varmistetaan opintojen eteneminen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:in) mukaisin tavoittein. Opetukselliset tukitoimet voivat olla yksilö- ja ryhmämuotoisia.

Tukimuodot

Ohjaus ja tuki

Ohjaus ja tuki on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on haasteita jonkin yksittäisen teoriaoppiaineen tai ammattioppiaineen kanssa. Omaohjaajasi ohjaa sinut oikean opettajan luo.

Oppisoppi

Oppisoppi tarjoaa viikoittain tukea opiskeluihin ja paikalla on alan tai toimipaikan oma erityisopettaja. Oppisoppien aukioloajat vaihtelevat toimipaikkojen ja -alojen mukaan. Oppisopissa opiskellaan kunkin opiskelijan omien tarpeiden mukaisia aiheita ja aineita. Oppisopin tavoitteena on löytää jokaisen opiskelijan vahvuudet ja osaamisen keskeiset perusteet.

Ota yhteyttä oman alasi erityisopettajaan, kun haluat mukaan Oppisoppiin tai lisätietoa siitä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevien (OPVA) opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen. OPVA-opintoja voidaan järjestää esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä, tietotekniikassa tai vieraissa kielissä. Lisäksi opiskelijaa voidaan tukea ammatti-, ja opiskelutaitojen sekä elämänhallinnan kehittämisessä. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija voi osallistua OPVA-opintoihin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan. 

Kohtaamo – yksilöllistä tukea opiskeluiden jatkamiseen

Kohtaamo on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opiskeluun liittyvissä pulmissa. Kohtaamo on Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston yhteinen palvelu.

Kohtaamo

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä opiskeluhuollon ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.  

ERVA-toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö Satu Help ja ERVA-tiimivastaava Kaisa Repo-Tolonen (kaisa.repo-tolonen@kao.fi, p….

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tehtävänä on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien tunnistaminen ja ehkäiseminen. Ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskeluhuolto voidaan jakaa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, josta ovat vastuussa kaikki oppilaitoksessamme työskentelevät, ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon, joka auttaa tarvittaessa jokaista opiskelijaa henkilökohtaisesti. Yksilöllisestä opiskelijahuollosta vastaavat kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat.

Opiskeluhuollon palveluja ovat erimerkiksi opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja nuorisopsykologin asiakastyö, opintotoimiston palvelut sekä omaohjaajan tuki opiskelijoille. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille oppilaitoksessa toimiville ja sitä tehdään yhteistyössä kotien kanssa.

Kainuun ammattiopistossa toimii tulosyksikkökohtaisia yhteisöllisiä opiskeluhuoltoryhmiä, johon osallistuu tulosyksikön esihenkilö, opetuksen-, opinto-ohjauksen-, erityisohjauksen-, psykososiaalisten palvelujen- ja terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, asuntolaohjaajat sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustus. Opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi tulosyksikön opiskeluhuoltotyötä.

 • Terveydenhoitajat

  Koulutuksen tarjoamat terveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä kaikissa toimipaikoissa. Opiskelijoiden terveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.  Terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksen aloittavien ryhmien opiskelijoille. Sen tavoitteena on auttaa opiskelijoita saavuttamaan mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi. Terveydenhoitajan palveluista tiedotetaan KAO:n kotisivuilla ja intranetissä ja erikseen toimipaikkakohtaisesti. Voit kysyä terveysasioista myös suoraan terveydenhoitajalta.

  Lääkärit

  Kainuun ammattiopistossa opiskelevien on mahdollista saada myös opiskelijaterveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden palveluja. Vastaanottoajat lääkäreille ovat varattavissa opiskelijaterveydenhoitajien kautta.

  Nuorisopsykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja

  Kainuun ammattiopistossa opiskeleville on tarjolla nuorisopsykologien (Kajaanissa) ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja (Kuusamossa). Vastaanotolle pääset ottamalla yhteyttä puhelimitse tai voit varata ajan myös kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.

 • Kuraattorit auttavat sinua erilaisissa elämäntilanteissa kuten asumiseen, toimeentuloon, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja työkuntoon liittyvissä asioissa. Voit itse varata ajan etä- tai lähivastaanotolle puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Myös huoltajat ja muut asioitasi hoitavat henkilöt voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin opintojesi etenemisen turvaamiseksi. Kuraattori on vaitiolovelvollinen.

  Kuraattorien yhteystiedot

 • Opintotoimistossa sinua palvelee opintosihteeri. Opintosihteeri neuvoo muun muassa opintotuki-, koulumatkatuki-, sekä opiskeluajan asumisasioissa. Opintotoimistosta saat opiskelutodistuksia eri tarpeisiisi.  Matkahuollon ja VR:n hyväksymistä opiskelutodistuksista – ja korteista saat lisätietoa osoitteista matkahuolto.fi ja vr.fi. Opiskelijajärjestöjen korttihakemuksiin tarvitset myös oppilaitoksen todistuksen; lisätietoja osoitteista sakkiry.fi ja osku.fi. Opintotoimistossa voit tarkistaa myös opiskelijarekisteritietosi.

 • Jokainen opiskelija saa oppilaitoksen kuvallisen opiskelijan henkilökortin opiskelun alussa. Henkilökorttia käytetään opiskelijoiden tunnistamiseen oppilaitoksessa ja työympäristöissä. Kortin käyttö liittyy turvallisemman oppimisympäristön luomiseen. Myös opettajat ja henkilökunta käyttävät tunnistamista helpottavaa KAO:n henkilökorttia.

 • Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa kampusalueilla. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäinen kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan.

  Opiskelija-asuntolat

  Asuntolaohjaaja vastaa ja ohjaa opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa. Asuntolaohjaajien yhteystiedot